О   П   Р   Е    Д    Е   Л   Е   Н   И   Е

№61

гр.Н.,19.02.2014г.

 

Районен съд Н. в закрито съдебно заседание,проведено на деветнадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                       Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева ЧНД №51 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Производство с правно основание чл.243 ал.5 от НПК по жалба,предявена от адв.С.М. и адв.М.Б. от АК-Р.,повереници на пострадалия Д.Г.Я. против Постановление №1257/14.01.2014г.на Районна прокуратура Н..

     Жалбоподателите твърдят,че не са доволни с горното постановление,в частта му,с която се прекратява частично наказателното производство на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК за престъпление по чл.343а ал.1 б”б”от НК.

     Съображенията им затова били следните:

     Досъдебното производство е образувано по реда  на чл.212 ал.2 от НПК срещу “Виновно лице” за престъпление по чл.343 ал.1 буква”б”от НК във вр.чл.342 ал.1 от НК затова,че на 19.12.2013г.виновното лице нарушило правилата за движение по пътищата,вследствие на което възникнало ПТП,поради което са причинени средни телесни повреди на Д.Г.Я.,Г.А.П. и Н.И.Ю..На 25.12.2013г.Н.Ю. починал,от което бил направен обоснован извод,че настъпилата смърт е последица от причинените му травматични увреждания.С оглед на това развитие на състоянието на Ю.,прокурорът е намерил,че на 19.12.2013г.край гр.Н.на автомагистрала “***”е осъществен престъпен състав на чл.343 ал.1 буква”в” от НК,поради което на основание чл.24 ал.1 т.1 е прекратил частично наказателното производство за престъпление по чл.343 ал.1 буква”б”от НК.

     Жалбоподателите намират,че ако при случилото се ПТП единствения пострадл е бил Н.Ю.,то след неговата смърт производството по чл.343 ал.1 б”б”от НК е следвало да бъде прекратенои преквалифицирано на чл.343 ал.1 буква”в”от НК.В конкретната реална ситуация обаче,освен Ю. са пострадали още две лица –Д.Г.Я. и Г.А.П.,за които към момента на прекратяване на производството са налице средни телесни повреди и н никакъв случай не би могло да се предположи на толкова ранен етап,че деянието не е извършено и че не съставлява престъпление.Със сигурност извършеното деяние ,изразяващо се в нарушаване правилата за движение при управление на МПС,при което е допусната телесна повреда или смърт на другиго е факт.Т.е.основанието на чл.24 ал.1 т.1 за прекратяване на наказателното производство не съответствувало на конкретната ситуация.

     Нямало основание да се счита,че квалификацията на чл.343 ал.1 буква”в”от НК обхваща и стореното от виновното лице спрямо Я. и П. ,защото е налице разпоредбата на чл.343 ал.4 от НК ,предназначена точно за настоящата ситуация-в случаите,когато е причинена смърт на едно и повече лица и телесна повреда на едно и повече лица.Неприе***ето на тази квалификация от наблюдаващия прокурор,според жалбоподателите,формулирало у тях становището,че той е игнорирал средните телесни повреди на Я. и П.  като резултат от престъплението и е прекратил наказателното производство ,водено за причиняването им.У тя останало впечатлението,че наблюдаващият прокурор е прекратил наказателното производство по отношение причинените телесни повреди на Я. и П.,опитвайки се да обоснове причината за сблъсъка между т.а. “***” с рег.№*** и т.а. “***” с рег.№*** с нещо различно от нарушаване правилата за движение по пътищата.Този извод се налагал от странната формулировка в обжалваното постановление:”Между посочените автомобили,управлявани от св.Г. П. и Д.Я.,на автомагистралата  край гр.Н.,на км.*+*,имайки предвид лошите метеорологични условия възникнало ПТП”.

    Жалбоподателите считат,че причината за случилото се ПТП ,а оттам и реализираното  престъпление се заключава в неправомерното поведение на водача на т.а.”***” Г. П.,който по тяхна преценка е нарушил чл.58 т.1,чл.34 ал.2,чл.73 и чл.94 ал.1 от ЗДвП.В тази връзка случилото се ПТП е възникнало поради нарушение на добре различими законови текстове,а не “имайки предвид лошите метеорогични условия”.Лошите метеорологични  условия са обективната среда,в която са се движили ППС и в която среда някой от водачите е нарушил текстове от ЗДвП,предписващи му задължително поведение,което поведение не е обвързано с липсата или наличието на мъгла или заледяване.

     Жалбоподателите не приемат и тезата,че съставът на чл.343 ал.1 буква”в” поглъща в себе си състава на чл.343 ал.1 буква”б”,най-малкото защото става въпрос за осъществени състави срещу различни лица.

      Що се отнася до постановеното от прокурора делото да се изпрати на Ш.ска окръжна прокуратура ,то било безспорно,че извършеното престъпление по чл.343 ал.4 във вр.с ал.3 пр.3 б”б” във врс.а л.1 б”в” вр.чл.342 ал.1 пр.3 от НК /така както би следвало да бъде квалифицирано/ е именно от нейната компетентност.

       С оглед на голеизложеното,жалбоподателите молят на основание чл.243 ал.4 и ал.5 т.3 от НПК съдът да отмени делото в обжалваната му част и върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

        Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      ДП №469/2013г.по описа на РУ”Полиция “гр.Н. е образувано срещу виновното лице затова,че на 19.12.2013г.,около 8.00 часа,в гр.Н.,на автомагистрала  *** на км.*+*,при управление на МПС нарушил правилата за движение по пътищата,вследствие на което възникнало ПТП между товарен автомобил “*** ***” с рег.№***,товарен автомобил “*** ***” с рег.№*** и товарен автомобил “***” с рег.№***,вследствие на което са причинени значителни имуществени вреди на трите товарни автомобила и са причинени средни телесни повреди на Д.Г.Я. с ЕГН:**********, Г.А.П. с ЕГН:********** и Н.И.Ю. с ЕГН:**********-престъпление по чл.343 ал.1 б”б” във вр.чл.342 ал.1 от НК.

     В хода на досъдебното производство е констатирано,че едното от пострадалите лица-Н.Ю. е починал.

      С оглед на горния факт, с Постановление от 14.01.2014г.прокурор Красимира Жекова е приел,че на 19.12.2013г.край гр.Н. ,на автомагистрала “***” км.*+* е осъществен престъпен състав на чл.343 ал.1 б”в” от НТ във вр.чл.342 ал.1  от НК и делото следва да бъде изпратено на ОП-Ш. за решаване по същество,съгласно разпоредбата на чл.35 а2 от НПК,касаеща местната подсъдност.На основание чл.199 ,чл.243 ал.1 т.1 във вр.чл.24 ал.1 т.1 и чл.35 ал.2 от НПК е прекратил частично наказателното производство по ДП №469/2013г.по описа на РУП гр.Н. ,водено срещу виновното лице за престъпление по чл.343 ал.1 б”б” от НК във вр.чл.342 ал.1 от НК.

      Препис от постановлението е връчено на пострадалите лица,като в законоустановения срок  ,пострадалия Д.Г.Я. чрез поверениците се адв.С.М. и адв.М.Б. е обжалвал същото пред съда.

       Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна поради следните съображения:

       От наличните към момента писмени доказателства по  воденото ДНП се установява,че в резултат на инкриминираното деяние са настъпили следните вредоносни резултати : причинени са средни телесни повреди на Д.Г.Я. и Г.А.П. ,а няколко дни след първоначално констатираната му средна телесна повреда,пострадалото лице Н.И.Ю. е починал.

     Разпоредбата на чл.343 ал.1 б”б” и б”в” от НК дефинира два отделни случая на извършени престъпления:съответно –по чл.343 ал.1 б”а” от НК- когато при управление на МПС по непредпазливост да причинени тежка или средна телесна повреда ,а по буква “в”-когато е настъпила смърт.Чл.343 ал.4 във вр.чл.342 ал.1 от НК от своя страна урежда хипотезата на настъпила смърт на едно или повече лица и телесна повреда на едно или повече лица.

       Нормата на чл.35 от НПК урежда родовата и местна подсъдност за разглеждане на делата,като на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл.343 ал.4 от НК.

      Ето защо съдът намира,че след констатираната смърт на единия пострадал,за прокурорът не е съществувала процесуална възможност да се произнася по същество на делото/частично прекратяване по отношение на едно от деянията,включени в съответното престъпление/,а е следвало да го изпрати по компетентност на Окръжна прокуратура гр.Ш.,който орган е родово и местно кометентен по дела,подсъдни като първа инстанция на съответния Окръжен съд/по арг.на чл.36 ал.1 от НПК/.

      Водим от гореизложеното и на основание чл.243 ал.5 от НПК,съдът

                                         

 

 

 

 

                                            О    П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

     ОТМЕНЯ Постановление за частично прекратяване на наказателно производство  от 14.01.2014г.,издадено от прокурор при Районна прокуратура гр.Н. В ЧАСТТА МУ,в която на основание чл.199 ,чл.243 ал.1 т.1 във вр.чл.24 ал.1 т.1 и чл.35 ал.2 от НПК е прекратено частично наказателното производство по ДП №469/2013г.по описа на РУП гр.Н. ,водено срещу виновното лице за престъпление по чл.343 ал.1 б”б” от НК във вр.чл.342 ал.1 от НК.

     Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Ш. в 7-дневен срок от съобщаването му на прокурора и на пострадалите лица.

   

                                                               РАЙОНЕН   СЪДИЯ: