О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№54

 

гр. Н., 14.02.2014г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 14.02.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 69/2014 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.

С постановление на НПРП от 27.01.2014г. е спряно наказателното производство по ДП № 152/2008г. по описа на РУ „П” – гр. Н. на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – тъй като извършителя на деянието останал неразкрит. 

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от М.Х.П. ***. В жалбата се изтъкват основания за незаконосъобразност на постановлението на НПРП за спиране на досъдебното производство. Излагат се аргументи, че действителната правна квалификация на деянието следва да бъде по чл. 330, ал. 4, във вр. с ал.2, т. 1, т. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 от НК, а не по чл.331, ал. 1 от НК, както го е квалифицирала НПРП. Счита, че по досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства, че деянието е извършено умишлено, а не по непредпазливост. Излагат се твърдения, че по делото има достатъчно доказателства дори за привличане на обвиняем, което би помогнало за разкриване на обективната истина и по-ефективно ще защити правата му като пострадал.

            Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 244, ал. 5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 244, ал. 5 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Видно от материалите по дознанието № 152/2008г. при РУ „П” гр. Н., същото е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 331, ал. 1 от НК. По делото се установява, че на 28.03.2008г. около 01.00 часа е възникнал пожар в дърводелска работилница и навес, притежавани от М.Х.П. ***. От материалите по делото не са събрани доказателства за причината за пожара. В хода на разследването са назначени две пожаро-технически експертизи, които не дават категоричен отговор на въпроса каква е причината за пожара. Основната причина за невъзможността на вещите лица да дадат категоричен отговор на този въпрос е пасивността на разследващите органи, които са назначили първата експертиза цели шест месеца след деянието, което е лишило вещото лице от възможността да направи оглед на местопроизшествието и да добие лични впечатления за характеристиките на пожара докато местопроизшествието е било все още запазено. По втората експертиза вещото лице дава заключение, че не може да се изключи вероятността пожарът да е възникнал в резултат на късо съединение, възникнало в навеса, тъй като от свидетелските показания на собственика се установявало само, че бил изключил захранването на работилницата, но нямало такива данни за навеса. Такива данни наистина няма, тъй като такива въпроси не са поставяни на свидетеля – не е изяснено по никакъв начин дали изключеното от него захранване обхваща само ел. мрежата в дърводелската работилница или и навеса, ако имат общо захранване.

            На следващо място, настоящият съдебен състав счита, че по делото остават неизяснени много обстоятелства, като причината за това, че не са изяснени, е, че разследващите органи не са извършили необходимите действия по изясняване на конкретните обстоятелства. В показанията на свидетелите М. П. и Д.П., както и на свидетелите Е.Г.А. и Н.Н.Н. се съдържат данни за лица, които са заплашвали пострадалия и съпругата му. Тези лица не са разпитани. Разпитът им трябва да включва обстоятелствата относно заплахите, както и относно местопребиваването им по време на запалването на пожара. При противоречия в показанията на едни свидетели и други, следва да се извършат очни ставки. Такива противоречия са налице и към момента, касателно обстоятелствата за отношенията между пострадалия и Х.И.Х., но очна ставка не е провеждана.

В протокола за разпит на пострадалия, извършен непосредствено след деянието се установява, че той е затворил всички врати на работилницата, а от протокола за оглед на местопроизшествието се установява, че част от вратите са намерени отворени. Не става ясно кой е отворил тези врати – възможно е това да са сторили пожарникарите, но такива въпроси не са им поставяни, а е трябвало.

            Тук трябва да се посочи, че досъдебното производство е било прекратено веднъж от НПРП, първоинстанционният съд е потвърдил постановлението на прокурора, но ШОС не са споделили тяхното становище и са върнали делото на НПРП с указания. Настоящият съдебен състав счита, че указанията на въззивният съд са изпълнени толкова формално, че по същество липсва изпълнение на указанията. ШОС е дал указания да се разследват обстоятелствата изложени в молбата на пострадалите, а както бе посочено по гора, единствените действия в тази връзка са повторен разпит на пострадалите. Това е самостоятелно основание за връщане на делото на прокурора.

Настоящият съдебен състав намира, че следва да изложи и съображения касателно твърдението на жалбоподателя, че правната квалификация е неправилна. Същият твърди, че деянието не е по чл. 331, ал. 1 от НК, както е квалифицирани от НПРП, а следва да бъде по чл. 330, ал. 4, във вр. с ал.2, т. 1, т. 2, т. 4, във вр. с ал. 1 от НК. На първо място, чл. 330 от НК няма алинея 4, но можем да приемем, че е имал предвид чл. 330, ал. 3 от НК. По делото няма достатъчно данни деянието да е умишлено, но по-горе съдът изрази становище, че това се дължи на непълнота на разследването и такива доказателства могат да бъдат събрани евентуално след извършване на съответните действия по разследването. Тук следва да се има предвид, че освен техническите данни за това дали деянието е умишлено, това обстоятелство може да бъде установено и чрез други доказателствени средства. Същевременно, обаче, настоящият съдебен състав  счита, че по делото няма данни деянието да е извършено по поръчение или в изпълнение на решението на организация или група по чл. 321а от НК или на организирана престъпна група. Този текст визира деяния извършени от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решението на организация или група, която като използва сила или внушава страх, сключва сделки или извлича облаги. Това са групи, които се занимават с т.нар. рекет.  Организирана престъпна група е налице, когато няколко лица са се организирали заедно да извършват престъпления – много престъпления, които могат да бъдат от еднороден или разнороден характер, но още при събирането си лицата решават, че ще се занимават с престъпна дейност, а не се събират с цел да извършат едно конкретно престъпление. В случая няма данни за подобни организации.

Предвид гореизложеното съдът намира постановлението на НПРП за необосновано и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ постановление на НПРП от 14.02.2014г. е спряно наказателното производство по ДП № 152/2008г. по описа на РУ „П” – гр. Н., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 331, ал. 1 от НК. 

Определението е окончателно.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Н. и пострадалия.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА