П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 18.02.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 18.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 80 по описа за  2014 година, докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в  10.30   часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Ж.Ж., ред.упълномощен от досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Ж. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим   – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва внесеното споразумение от страните.

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим И.Т.А., с ЕГН **********,.

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

 

Прокурор - В качеството на представител на РП държа да уточня, че не поддържам споразумението по следните съображения: то беше внесено в съда с аргумента, че не всички вреди, причинени с деянието са възстановени. Но междувременно прегледа на актуалната съдебна практика налага извод, различен от вече направения в рамките на споразумението. Действително Постановление №7 от 1985  г. на Пленума на ВС на НРБългария не е отменено, но са налице промени в нормативната уредба в рамките на разпоредбата на чл.78а от НК, по-конкретно заменен е един предлог “с” причинените от престъплението с причинените “от” престъплението, което дава основание за съществена промяна на съдебната практика като актуалната и вече утвърдена като константна съдебна практика приема, че миродавни са само съставомерните вреди. Очевидно е, че вредите не са елемент на състава на престъплението от обективна страна, поради което следва да се заключи, че казуса битува на плоскостта на разпоредбата на чл.78а от НК. Това обстоятелство препятства възможността делото да бъде финализирано по реда на чл.381 и сл. от НПК. Ето защо, моля след като изслушате становището на другата страна по споразумението в тази връзка, ще моля да се произнесете с определение. При това положение ако приемете това становище за миродавно единствения изход е да откажете да го одобрите и да го върнете на Районна прокуратура за прилагане на чл.78а от НК.

Адв. Ж. - Поддържам становището на Районна прокуратура. В случая щетите са несъставомерни, в останалата част обстоятелствата по делото налагат и дават основание за приложение на чл.78а от НК, което е по-благоприятно и за подсъдимия, поради което ще помоля да върнете делото на РП гр. Нови пазар за внасяне на постановление за прилагане на чл.78а от НК. Моля за определение в този смисъл.

Подсъдим И.А. -  Съгласен съм с адвоката.

Съдът като изслуша страните намира, че са налице две обективни пречки за одобряване на споразумението. На първо място обстоятелството, че днес страните изразиха становище, че не поддържат споразумението. На второ място съдът счита, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК, който във всички случаи е по-благоприятен за подсъдимия, тъй като същия запазва чистото съдебно минало и му се налага административно наказание. Приложението на разпоредбата на чл.78а от НК е задължително в случаите, в които са налице представките за неговото прилагане. Ето защо, съдът намира, че внесеното споразумение не следва да бъде одобрено и

 

О П Р Е Д Е Л И :

Не одобрява сключеното между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №80/2014 г. по описа на НпРС и връща ДП №319/2013 г. по описа на РУП гр. Нови пазар на Районна прокуратура гр. Нови пазар.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

Заседанието завърши в  10.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :