О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Нови пазар, 16.06.2014г.

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, на 16.06.2014г. като разгледа в закрито съдебно заседание, докладваното от районен съдия Петина Николова НАХД № 282 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба вх. рег. № 2841 от 04.06.2014г. по регистъра на НПРС срещу НП № 14-0280-000066 от 17.02.2014г. на Началник група към ОД на МВР Ш. сектор ПП, подадена от К.И.И. ***.

Видно от приложеното по административно-наказателната преписка оригинал на НП № 14-0280-000066 от 17.02.2014г. на Началник група към ОД на МВР Ш. сектор ПП, същото е връчено лично на жалбоподателя на 27.05.2014г. От всичко това следва, че срокът за атакуване на наказателното постановление е изтекъл на 03.06.2014г. Жалбата е подадена лично от жалбоподателя в деловодството на НПРС на 04.06.2014г.

Жалбата се явява просрочена.

Поради това НПРС намира, че жалбата не следва да бъде разглеждана по същество, производството по делото следва да бъде прекратено. Водим от което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба 2841 от 04.06.2014г. по регистъра на НПРС, подадена от К.И.И. ***0-000066 от 17.02.2014г. на Началник група към ОД на МВР Ш. сектор ПП.

Прекратява производството по НАХД № 282  по описа на НПРС за 2014г.

Определението подлежи на обжалване пред ШОС в седемдневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Районен съдия:  .......................................

 

(Петина Николова)