П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 02.09.2014 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 02.09.2014 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ

                                                                                    2. ГАЛЯ РАЙКОВА

 

При участието на секретар Б.А.  и в присъствието на прокурора

КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД № 313  по описа за 2014 год., докладвано от съдия  НИКОЛОВА

 

            На именно повикване в 10.00 часа се явиха :

 

            Съдът констатира, че доколкото за повдигнатото престъпление закона предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години, то не се налага участието на съдебни заседатели и делото следва да се гледа еднолично от съда. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСВОБОЖДАВА от участие по делото призованите съдебни заседатели.

 

РП редовно призована, явява се прокурор  Жекова.

Подсъдимият С.Х. не се явява, за него се явява назначения в досъдебното производство служебен защитник  адв. Ив.Д., която е редовно призована.

Подсъдимият Е.Р. не се явява.

Съдът е изискал от ШАК да посочи адвокат, който да бъде назначен в качеството на служебен защитник на подсъдимия Е.М.Р.. Такъв е посочен в лицето на адв. М.М., който е редовно призован и се явява, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА в качеството на служебен защитник на подсъдимия Е.М.Р. – адв. М.М..

 

Пострадалата страна ЕТ “***”, ред.призована не изпраща представител.

Свидетелят Р.Е., ред.призован не се явява.

Свидетелката Р.С., ред.призована не се явява.

Свидетелят Ф.Ш., ред.призован не се явява.

Свидетелят К.М., ред.призован не се явява.

Вещото лице М.М., ред.призован се явява лично.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор – Считам, че следва да се даде ход на делото и да бъде изслушано вещото лице, като по отношение на неявилите се свидетели ще изразя становище по-късно в процеса.

Адв. Д. – Считам, че неявяването на свидетелите не е пречка за даване ход на делото в наст.с.з. Доколкото се явява вещото лице би следвало да го изслушаме и евентуално ако се наложи отлагане същия да не бъде призоваван. Още повече че от събраните по делото доказателства, включително и от разпитите на подсъдимите в досъдебното производство, то същите признават извършването на посоченото деяние. Доколкото обаче съдебно-счетоводната експертиза е установила, че повредените вещи са на стойност 40.68 лв. намирам, че е налице хипотезата на чл.216, ал.4 от НК – малозначителност на деянието и делото може да бъде приключено с приемане заключението на вещото лице.

Адв. М. – Моля да се даде ход на делото и да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че доколкото процесуалната защита на двамата подсъдими е обезпечена чрез назначените им служебни защитници и в предвид на обстоятелството, че съдът е допуснал разглеждане на делото по реда на задочното производство, тъй като подсъдимите отсъстват от страната и не могат да бъдат установени, то ход на делото следва да бъде даден. Ето защо, намирайки, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО в отсъствие на двамата подсъдими

            Съдът снема самоличността на подсъдимите по писмени данни, както следва:

            Подсъдим С.Х.Х. – роден на *** ***,

            Подсъдим Е.М.Р. – роден на *** ***,

            Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

            М. Б.М. –.

            Съдът напомни наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

            На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са обвинителния акт и съобщенията.

            Адв. Д. – Запозната съм с обвинителния акт.

            Адв. М. – Запознат съм с обвинителния акт.

 

На основание чл.274 от НПК съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения, както и правото им на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Д. -  Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. - Нямам искания , възражения и  отводи  против състава на съда.

 

Съдът като взе предвид изразените от страните становища и на основание чл.276 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

            Съдът дава възможност на прокурора да внесе обвинителния акт.

Прокурорът чете обвинителния акт . /прочете се обв.акт/.

 

Съдът пристъпва към изслушване заключението на вещото лице.

Вещото лице чете заключението. /прочете се заключението/.

Вещо лице М.М. – Поддържам заключението, което съм дал. Изготвил съм експертиза по писмени данни. 

Прокурор – Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Адв. Д. –  Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Адв. М. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

            Вещо лице – Моля да ми бъдат изплатени пътни разноски. Пътувам от с. П. до гр. Н. и обратно и желая пътни разноски в размер на 8,70 лв. Представям справка- декларация и касов бон за заредено гориво.

Съдът намира даденото заключение за компетентно и безпристрастно дадено, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. Да му се изплатят транспортни разноски в размер на 8,70 лв. от авансовите суми на съда.

 

Прокурор – Правя искане по реда на чл.281, ал.1, т.5 от НПК за прочит на показанията на свидетелите Р.С. и Ф.Ш. дадени през съдия на досъдебното производство.

Адв. М. – Да се прочетат показанията на свидетелите, не възразявам.

Адв. Д. – Не възразявам да бъдат прочетени показанията на свидетелите.

 

Съдът намира за основателно направеното искане от страна на прокурора, с оглед на това, че посочените свидетели са редовно призовани и не се явяват. Ето защо на основание чл.281, ал.1, т.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСТЪПВА към прочит показанията  на свидетелката Р.Ш.С., дадени пред съдия с протокол от 28.02.2014 г. по ДП №24/2014 г. по описа на РУП гр. Н..

ПРИСТЪПВА към прочит показанията на свидетелят Ф.  Р.Ш., дадени пред съдия с протокол от 28.02.2014 г. по ДП №24/2014 г. по описа на РУП гр. Н..

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно неявилите се свидетели.

Прокурор – Правя искане свидетеля К.Р. да бъде заличен от списъка на призованите лица, тъй като считам, че в обясненията на същия нищо ново няма.

Адв. Д. - Не възразявам да бъде заличен, това искане е основателно, тъй като действително същия не е бил очевидец.

Адв. М. – Не възразявам и сме съгласни да бъде заличен свидетеля от списъка на призованите лица.

Съдът намира направеното искане, което е подкрепено от защитниците на двамата подсъдими за основателно и следва да бъде уважено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАЛИЧАВА от списъка на призованите лица свидетеля К.Р.М..

 

Прокурор – Също така, моля да бъде заличен от списъка на призованите лица и свидетеля Р.Р., не държа да бъде разпитван.

Адв. Д. – Не възразявам да бъде заличен от списъка на призованите лица свидетеля Р.Р..

Адв. М. – Да се заличи, не възразявам.

Съдът намира искането за заличаване от списъка на призованите лица на свидетеля Р.Р. за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАЛИЧАВА от списъка на призованите лица свидетеля Р.Р.Е..

 

Прокурор – Моля на основание чл.283 от НПК да бъдат приобщени към делото писмените материали.

Адв. М. – Не възразявам.

Адв. Д. – Не възразявам.

 

На основание чл.283 от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА и приобщава към доказателствата по делото всички писмени доказателствени материали , надлежно събрани по реда на НПК и представляващи годно доказателствено средство , приложени по ДП  № 24/2014 г. по описа на РУП Н., както следва: протокол за оглед на местопроизшествие от 16.01.14 г. с албум към него, протокол за доброволно предаване от 30.05.14 г., договор за покупко-продажба на общински недв.имот от 22.01.2008 г., договор за продажба на общински нежилищен имот от 31.05.2002 г., протокол за разпознаване на лица и предмети от 24.04.14 г. с албум към него, протокол за разпознаване на лица и предмети от 24.04.14 г. с албум към него, протокол за разпознаване на лица и предмети от 24.04.14 г. с албум към него, справки за съдимост на двамата подсъдими за нуждите на досъдебното производство, както и справките за съдимост на двамата подсъдими.

 

Съдът дава  възможност на страните да направят своите искания за извършване на нови процесуално следствени действия и събиране на нови доказателства .

Прокурор - Нямам нови искания да се приключи съдебното следствие.

Адв. М. -  Нямам нови искания да се приключи съдебното следствие .

Адв. Д. -  Нямам нови искания да се приключи съдебното следствие.

Съдът като съобрази, че страните нямат повече искания и на основание чл.286, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА  СЪДЕБНОТО  СЛЕДСТВИЕ

Съдът, на база събрания доказателствен материал констатира, че са налице условията за изменение на обвинението от такова по чл.216, ал.1 от НК на такова по чл.216, ал.4 от НК, с оглед ниския размер на щетата, а именно в размер на 40,68 лв. С оглед на тази ситуация и доколкото деянието като маловажно се преследва единствено и само по реда на частна тъжба на пострадалото лице съгласно чл.218, ал.1 от НК, то в настоящия случай са налице основания съдът да запита представителя на РП дали желае делото да продължи по общия ред с постановяване на присъда или с определение за прекратяване на наказателното производство.

Прокурор – Желая делото да продължи по общия ред, тъй като е налице хипотезата на ал.4 на чл. 216 от НК, тъй като е налице съучастие.

Адв. М. – Следва да се прекрати производството, тъй като е налице чл. 218 ал.1 от НК в случая.

Адв. Д. - Също считам, че е налице хипотезата на чл.216, ал.4 от НК именно поради ниската стойност деянието се явява маловажен случай и е приложим чл.218 от НК, а именно производството да продължи по тъжба на пострадалото лице.

 

Съдът след като изслуша становището на представителя на Районна прокуратура за продължаване на производството, което съгласно чл.218, ал.1 от НК във вр. с чл.216, ал.4  във вр. с ал.1 от НК се преследва по тъжба на пострадалото лице, доколкото е налице частно имущество на едноличен търговец, което имущество е такова като на физическо лице съдът намира, че правилната правна квалификация на извършеното от двамата подсъдими е по чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК. С оглед на това, че както в досъдебното производство, така и към настоящият момент липсва тъжба от пострадалото лице ЕТ “***”, представлявано от Р.Р.Е., същият е надлежно уведомен за процесуалните си права на граждански ищец и частен обвинител и не е депозирал както писмена молба, така и не се явява в настоящото съдебно заседание да заяви такива процесуални права, то сме изправени пред липса на тъжба. С оглед на това, че не са налице предпоставките на чл. 48 от НПК, налагащи встъпване в правата на пострадалото лице, не са налице посочените в чл.48 от НПК предпоставки, а именно пострадалия да е в безпомощно състояние или да се намира в зависимост от извършителя на престъплението да не може да защити правата си, то искането на представителя на Районна прокуратура за продължаване на производството по настоящия ред и постановяване на присъда се явява неоснователно.

В предвид на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ искането на представителя на Районна прокуратура за продължаване на настоящото производство и постановяване на присъда.

 

В предвид на обстоятелството, че деянието, за което е образувано делото по общия ред се преследва по тъжба на пострадалия по чл.218в, т.1 от НК и доколкото липсва тъжба от пострадалото лице, то съгласно предпоставките на чл.24, ал.4, т.1 от НПК са налице основания за прекратяване на наказателното производство по настоящото дело.

В предвид на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство спрямо С.Х.Х., роден на *** ***, за престъпление по чл.216, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК, поради липса на тъжба от пострадалото лице.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство спрямо Е.М.Р., роден на *** ***, за престъпление по чл.216, ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 от НК, поради липса на тъжба от пострадалото лице.

Това определение подлежи на обжалване пред ШОС в 15- дневен срок от днес.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието завърши в 10.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

           

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :