О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№184

 

гр. Н., 23.06.2014г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 23.06.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 316/2014 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 243, ал. 4 от НПК и чл. 244, ал. 5 от НПК.

С постановление на НПРП от 03.01.2014г. е частично прекратено наказателното производство по ДП № 292/2013г. по описа на РУ „П” – гр. Н., в частта, в която е водено срещу лицето Н.Л.Р. за извършена от последния кражба на 400 кг кайсии, тъй като не е доказана съпричастността на лицето към посоченото деяние. В мотивите представителят на НПРП е приел, че е доказано авторството на Р. по отношение на кражба само на около 8-9 кг кайсии. В останалата част производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – тъй като извършителя на деянието останал неразкрит. 

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от М.Х.М. ***. В жалбата се изтъкват основания за незаконосъобразност на постановлението на НПРП за частично прекратяване и спиране на досъдебното производство, като се излагат аргументи, че в действителност деецът е известен. Счита, че ако бъдат извършени необходимите действия по разследването може да се установи, че Р. е извършил и кражбата на всичките 400 кг кайсии.

Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 243, ал. 4 от НПК и чл. 244, ал. 5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 243, ал. 4 от НПК и чл. 244, ал. 5 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            Видно от материалите по дознанието № 292/2013г. при РУ „П” гр. Н., същото е образувано срещу виновното лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК – кражба на 400 кг кайсии на стойност 500лв. По делото са събрани безспорни данни, че на 29.06.2013г. пострадалия М.Х.М. заварил в притежаваната от него кайсиева градина лицето Н.Л.Р. с ЕГН ********** от с. В., който събирал кайсии. Същият бил набрал една кофа кайсии. Подгонил го и стигнал до дома на лицето. Там видял  четири бидони с кайсии, всеки по 180 литра. В показанията си пред разследващият орган Р. отрекъл това да са били кайсии, като признава, че събирал такива от овощната градина на М., но не повече от една кофа, за която в сведенията в хода на предварителната проверка твърди, че ще ги плати на пострадалия, а после в разпита в хода на досъдебното производство твърди, че ги бил върнал веднага на М.. От показанията на полицай Д.Е. се установява, че материала в бидони е бил в процес на тиха ферментация към момента на предварителната проверка. Р. му обяснил, че джибрите съдържат по малко кайсии от неговото собствено дърво и основно непреврели гроздови джибри от миналата година.

            От всичко изложено дотук се установява безспорно, че Р. е влизал в имота на М. и е събирал кайсии без негово позволение. В действителност, обаче, на този етап вече не могат да се съберат категорични доказателства, че Р. е нанесъл щета в посочения от пострадалия размер – 400 кг кайсии. Такива доказателства е можело да бъдат събрани в хода на извършената предварителна проверка или в началото на досъдебното производство, ако бяха взети проби от материала в бидоните или беше направен оглед на същите като веществено доказателство. Подобни действия към момента е невъзможно да бъдат извършени, тъй като от случилото се е изтекъл период от една година и възможните веществени доказателства не са запазени.

Предвид това съдът намира, че постановлението на НПРП е правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 243, ал. 4 от НПК и чл. 244, ал. 5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на НПРП от 22.05.2014г., с което частично е прекратено наказателното производство по ДП № 292/2013г. по описа на РУ „П” – гр. Н., в частта, в която е водено срещу лицето Н.Л.Р. за извършена от последния кражба на 400 кг кайсии, а в останалата част същото ДП № 292/2013г. по описа на РУ „П” – гр. Н., водено срещу виновното лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК е спряно. 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в частта, касаеща потвърждаването на постановлението за частично прекратяване на наказателното производство.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Н. и пострадалия.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА