О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Н., 24.07.2014 г.

 

                        Районен съдН. в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното частно наказателно дело №370 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

                        Постъпила е жалба на основание чл.243, ал.3 от НПК.

                        Жалбоподателката В.И.С. *** е недоволна от постановление от 09.07.2014 г. на Новопазарската районна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №705/2003 г. по описа на РУ “Полиция” - гр. Н.. В жалбата си тя твърди, че производството по делото е било образувано и водено срещу неизвестен извършител, но понастоящем вече имало конкретно лице, които си признало извършеното престъпление. Жалбоподателката посочва конкретно име на лице, за което твърди, че освен признанията, които направил пред нея за извършеното престъпление, й върнал и една от откраднатите й вещи, като доказателство, че именно той е извършителят. По тези съображения, жалбоподателката, моли съда, да отмени постановлението на Новопазарската районна прокуратура и да постанови да бъде разпитан извършителя на престъплението, както и другите лица, участвали с него.

                        След като се запозна с всички събрани по делото доказателства и предвид твърденията на жалбоподателката, съдът счете за установено следното: Жалбата е подадена в законоустановения срок и същата се явява процесуално допустима.

С обжалваното постановление на Новопазарската районна прокуратура прокурорът е счел, че в случая е изтекла предвидената в чл.80, ал.1, т.3 от НК давност, считано от датата на образуване на производството. С този мотив, на основание чл.243, ал.1, т.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.3 от НПК, прокурорът е прекратил наказателното производство.

                        Видно е от материалите по досъдебното производство, че наказателното производство е било образувано на 21.11.2003 г. по реда на чл.409, ал.2 от НПК /отм./ срещу неизвастен извършител за това, че на 20.11.2003 г. в гр. К., обл. Ш., за времето от 21,00 до 22,00 часа в дома на В.И.С. е предизвикал пожар, вследствие на което са причинени материални щети за 3 000 лв. – престъпление по чл.330, ал.1 от НК.

В хода на образуваното производство е бил извършен оглед на местопроизшествие; били са разпитани свидетели; били са събрани и писмени доказателства. Няма привлечено лице в качеството на обвиняем.

От датата на деянието – 20.11.2003 г. до момента е изтекъл срок, надвишаващ десет години. За престъплението по чл.330, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от една до осем години, а за квалифицираните случаи по чл.330, ал.2 от НК – лишаване от свобода от три до десет години. Съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1, т.3 от НК давността за наказателно преследване в настоящия случай е десет години. Този срок понастоящем е изтекъл, като няма данни давностният срок да е бил спиран или прекъсван. Поради това е налице основанието за прекратяване на наказателното производство по чл.24, ал.1, т.3 от НПК. Тук следва да се отбележи и, че е невъзможно изпълнението на процедурата по чл.24, ал.2 от НПК, тъй като по делото няма привлечено обвиняемо лице.

Следва да се обсъди и обстоятелството, че в жалбата си жалбоподателката сочи, че едновременно с палежа, предизвикан в дома й, от там е била и извършена кражба на вещи. Това тя е съобщила и по време на разпита й, за което е съставен протокол за разпит на свидетел от 21.11.2003 г., като е посочила и конкретно липсващите й вещи. В тази насока разследване по делото не е провеждано, но е видно /предвид наказанията, предвидени за престъпления по чл.194, ал.1 от НК, или пък за квалифицирана кражба по чл.195, ал.1 от НК/, че давността за преследвани и на това евентуално извършено престъпление е изтекла.

                        По гореизложените мотиви съдът счита, че изводът на прокурора за наличие на основание за прекратяване на наказателното производство е законосъобразен, поради което и постановлението следва да бъде потвърдено. Ето защо, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                        ПОТВЪРЖДАВА постановление на Новопазарската районна прокуратура от 09.07.2014 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство705/2003 г. по описа на РУ “Полиция” - гр. Н., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.330, ал.1 от НК.

                        Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

           

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: