П Р О Т О К О Л

гр. Н., 15.10.2014 г.

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 15.10.2014 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА                                

При участието на секретар Д.С., сложи за разглеждане НЧХД № 376

    по описа за 2014 год., докладвано от съдия Радева. 

            На именно повикване в 09,30 часа се явиха :

Частния тъжител Г. Е. Р. е редовно призован, не се явява, за него се явява мл. адв. П.Г. вписан от ВАК, редовно упълномощен по преупълномощаване от адв. К.Т. ***.

Явява се подсъдимият В.Х. лично, редовно призован и с адвокат Н.К. от ШАК, упълномощен редовно от него.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Адв. Г.:  Да се даде ход на делото. Не са налице пречки, моля да се даде ход на делото.

Адв. К. – Уважаема госпожо председател, аз считам, че ход на делото не следва да бъде даван и Наказателното производство, следва да се прекрати на основание чл.250, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 4, т. 2 във вр. чл.81, ал. 3 от НПК, поради депозирането на тъжбата, след изтичане преклузивния шест месечния срок. Следователно тъжбата се явява просрочена. Следва да се има предвид, че материалите по НОХД № 628 от 2013г. и воденото  Досъдебно производство № 293/2013г. по описа на РУП гр. Н. са известни на тъжителя, много отдавна. В тъжбата си той сам признава, че Досъдебно производство въобще не е образувано по повод на телесни увреждания, а само движими вещи по чл.216 от НК. Тъжител е участвал в ДП и следва да се приеме, че той знаел какъв е предмета на Досъдебно производство дори и да приемем, че това е датата на узнаването, а именно в монета когато тъжителя е взел участие в Досъдебно производство - 6 месечния срок по чл. 81, ал.3 от НПК, вече бил изтекъл към момента на подаване на настоящата тъжба. От фактическа страна безусловно се налага извод, че към дата когато е давал обяснение, видно от материалите от Наказателното дело по образуваното Досъдебно производство тъжителят разбрал основанието и образуването. Разпоредбата на чл.81, ал. 3 от НПК относно преклузивният шест месечен срок за подаване на тъжба, императивно е от деня пострадалия е узнал за извършване престъплението и в деня когото е получил съобщение за прекратяване на Досъдебното производство. На основание обаче, че престъплението се преследва от тъжба на пострадалия, в случая въобще не е образувано Досъдебно производство, което да бъде прекратявано. Следва да се приеме, че срока по чл. 81, ал. 3 от НПК, за тъжителят е започнал да тече от узнаване на деянието, а именно от датата на която е описано в тъжбата. Считам, че се e прекодирало правото на пострадалия да инициира образуване на частен характер дело. От всички случаи на чл. 81, ал. 1 и 2 от НПК, изисква тъжбата да бъде и писмена,  да бъде подписана от подателя, като тези правила важат  и в случаите, когато тъжбата не е подадена до компетентния съд, а в друг орган, в случая би могъл да бъде към полиция или прокуратура. В чл. 208 и чл.209 от НПК, считаме, че това са общи норми, те не могат да намерят приложение в настоящият случай. Приключването на НОХД с присъда, не може да се ползва като основание за изчисляване на шест месечния преклузивен срок за подаване на тъжба до уважаемия съд. В този смисъл е практиката на съдилищата, която е трайна. Видно от решение № 207 от 17.12.2012г. на Окръжен съд гр. С. по ВНЧХД №1248 по описа за 2013г. Ето защо, моля да прекратите производството по делото по изложените по горе съображения.

Адв. Г. – На първо място относно цитирането на съд. решение на С. ще взема отношение, като считам, че същото не е задължително на настоящият съдебен състав. По отношение на това дали е образувано Досъдебно производство, относно конкретно престъпление, моят доверител е подал сигнал за обстоятелствата и фактическите действия, които са извършени на определен ден и определен час образувано е Досъдебно производство, като само и единствено прокурора има възможност и право и правомощие в своя обвинителен акт да образува делото относно конкретен престъпен предмет. Видно от Досъдебно производство по приложеното НОХД се вижда много ясно, че разследващият полицай са разпитвали свидетели, именно във връзка с побоя. Нещо повече, на дата 26.08.2013г. са проведени очни ставки като предмета на тези очни ставки е само и единствено побоя, който лицето В.Х. - подсъдимия по настоящето дело е осъществил върху моят доверител. Разпоредбата чл. 81, ал. 3 от НПК визира, че пострадалия има право да предяви тъжбата в шест месечен срок, след като е получил съобщение за прекратяване на Досъдебно производство Такова съобщение не е направено, именно защото Досъдебно производство все още не е прекратено. НП се прекратява с В.З.С присъда, аз за това считам, се прекратява и Досъдебно производство, защото ако Досъдебно производство се прекратява в момента в който делото влезе в съдебна фаза и първоинстанционния съд, случайно реши да върне делото поради процесуални нарушения на Досъдебна фаза, тогава считаме ли, че е изтекъл този преклузивен срок,  защото аз не съм на това мнение. Случаят на ал. 3 на разпоредбата на чл. 81 от НПК, визира когато е получено изрично съобщение за прекратяване на Досъдебно производство по определен текст и определени обстоятелства, а това нещо по настоящето дело не е направено. Поради което считам, че шест месечния срок започва да тече, именно от влизане на присъдата в сила, няма как моят доверител да знае дали прокуратурата ще повдигне обвинение и за това престъпление. Поради което считам, че иска ни е допустим.

За да се произнесе  по даване ход на делото, съдът съобрази следното: НЧХД № 376 от 2014г. е образувано по депозирана Частна тъжба от Г.Е.Р. живущ ***, действащ чрез повереника си чрез адв. К.Т. от ВАК срещу В.Б.Х. с обвинение за извършеното престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК,  на 26.07.2013г. в село С.. В тъжбата се сочи, че във връзка с инкриминираното деяние е образувано ДП № 293/13г. по описа на РУП гр. Н., по което тъжителят е бил разпитван по отношение на насените му телесни увреждания, била проведена очна ставка между него и подсъдимия В.Х. в присъствието  на адв. К.Т., за същото той е направил разноски за правна защита и съдействие от 08.08.2013г в размер на 500 лева, вместо да се образува ДП за нанесени телесни увреждания за престъпление по чл. 216 от НК, като настоящата тъжба, се явявала естествено продължение на защитата на правата на тъжителя, за увреждането на животното е образувано НОХД 628/2013год. по описа на НПРС, което приключило с В.З.С осъдителна присъда № 13 от 10.02.2014г , за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК, като в мотивите в присъдата подробно били описани обстоятелства по нанесените на тъжителя телесни увреждания. Видно от служебно приложеното Досъдебно производство № 293 от 2013г. по описа на РУП гр. Н., е че същото е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на 26.07.2013г. в село С., обл. Ш., противозаконно е унищожил чуждо движимо имущество, в случая убил 10 броя овце и 2 броя кочове собственост на Е.Р. М. на обща стойност 2000 / две хиляди/ лева - престъпление по

чл.216, ал. 1 от НК. В рамките на това Досъдебно производство са били провеждани разпити на обвиняемо лице и на свидетели, извършвани са очни ставки. Досъдебното производство е финализирано с изготвяне на Обвинителен  акт от Районна прокуратура гр. Н. във връзка с които е образувано НОХД № 628 от 2013г. по описа на НПРС, приключило с присъда № 13 от 10.02.2014г. с която подсъдимия В.Б.Х. е признат за виновен в извършено престъпление, съставомерно по чл. 216, ал. 1 от НК. По въпросното Наказателно дело от Общ характер - НОХД № 628 от 2013г. на пострадалото от извършеното престъпление лице - Е.Р. М. е била връчена призовка за страна, получена от него на 03.12.2013г. ведно с препис от разпореждането на съда, което изрично е посочено, за какво престъпление В.Х. е предаден на съд, и в която е посочено, че пострадалия за извършеното престъпление пострадалия може да се яви с повереник за престъпление по глава 6 против стопанството - чл. 216, ал. 1 от НК, което може да участва като гр. ищец или частен обвинител. На 10.01.2014г. е постъпила молба от Е.Р., действащ чрез повереника си адв. К.Т. с искане Е. М. да бъде конституиран като гр. ищец по делото и съдът да приеме за съвместно  разглеждане в наказателния процес по делото за причинените на същият имуществени вреди изразяващи се в унищожаване на чужди движими вещи, който е умъртвил чрез прегазване с товарен автомобил - 10 броя овце, 2 броя кочове на 26.07.2013г. в село С., обл. Ш. на обща стойност 2800 лева, ведно със законната лихва считано от деня на увреждането до цялостното издължаване за което е повдигнато обвинение по чл. 216, ал.1 от НК на В.Б.Х.. Съдът намира, че от данните по делото, следва да се приеме, че тъжителят Е.Р. М. е узнал за извършеното спрямо него престъпление, съставомерно по чл. 130, ал. 1 от НК, ако не в деня на самото извършване, то поне в деня в който е депозирана писмена молба от неговият повереник, депозирана в деловодство на НПРС на 10.01.2014г. в която за пострадалото лице е очевидно, че  наказателното производство срещу В.Б.Х. се води единствено и само за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. По ДНП №293/2013г.по описа на РУ”Полиция” Н. не е  приложена писмена частна тъжба с оплаквания от пострадалото лице за извършеното спрямо него престъпление съставомерно по чл.  130, ал. 1 от НК, такова наказателно преследване не е инициирано спрямо В.Б.Х. и очевидно не е прекратявано за конкретното деяние от прокурора на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от НПК тъжбата трябва да бъде подадена в шест месечен срок от деня,  когато пострадалия е узнал за извършеното престъпление или от деня в който пострадалия е получил съобщение за прекратяване на Досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. От момента на извършването на извършване на престъплението /26.07.2013г./ е започнал да тече шест месечния срок   за депозиране на  частна тъжба, който е изтекъл на 25.01.2014г. Доколкото тъжбата е депозирана в деловодството на НПРС на 28.07.2014 с вх. рег. № 3682/25.07.2014г., съдът намира, че същата се явява процесуално недопустима и производство по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горе изложеното и на основание чл.250, ал. 1, т. 1 и във вр. 24, ал. 4 т. 2 от НПК и във връзка с чл. 81 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

                                               Не дава ход на делото

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 376/2014 по описа на НПРС, поради недопустимост  тъжбата.

 

 

ОСЪЖДА частния тъжител  Г.Е.Р. с ЕГН **********,*** да заплати на подсъдимия В.Б.Х. С ЕГН ********** *** направените по делото разноски – адвокатско възнаграждение в размер на 500 / петстотин/ лева.

Определението може да бъде обжалвано пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

            Заседанието завърши в 10,00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :