О   П   Р    Е    Д    Е    Л    Е   Н   И   Е

№ 251

                                                    Гр.Нови  пазар,09.09.2014г.

 

Районен съд Нови пазар в закрито  съдебно заседание,проведено на девети

септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                             Районен  съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева ЧНД №409 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Производство с правно основание чл.244 ал.5 от НПК по постъпила жалба от М.Х.П.,*** против Постановление за спиране на наказателно производство на Районна прокуратура гр.Н. от ***г.

     Жалбоподателят твърди,че в качеството си на пострадало лице обжалва горецитираното постановление .Счита,че разследването на престъплението,на което станали жертви той и неговото семейство,не е проведено всестранно,пълно и обективно от страна на компетентните органи на досъдебното производство,като не били положени усилия за разкриване на обективната истина.

     Това било поредното постановление на НПРП за спиране на производството,което той обжалва пред съда и твърди,че престъплението от което пострадали,не било непредпазливо,а умишлено.Това било и мнението на професионалистите от пожарната още от първия миг,когато видяли пожара.И както всяко друго умишлено престъпление,извършено при пряк умисъл,важен е мотивът на извършването.Тази версия според жалбоподателя ,не била проверена в дълбочина от разследващите органи.Налице били и множество процесуални нарушения в самото начало на разследването,едно от които било,че както на жалбоподателя,така и на неговата съпруга,не било осигурено осъществяването на правото на защита на което те са носители –не им било предявено разследването,нямали възможност на видят и проучат материалите от досъдебното производство,съответно да направят своите скания,бележки и възражения.

    С оглед на всички тези съображения,считат,че досъдебното производство не трябва да се спира,а разследването да продължи с цел разкриване на извършителя и подвеждането му под наказателна отговорност,регламентирана както в българското,така и в международното законодателство.

     Ето защо,жалбоподателят моли съдът да отмени горецитираното постановление на НПРС и разследването продължи с цел разкриване на обективната истина и защитата им в качеството на пострадали от престъпно посегателство лица.

      Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок от връчване на постановлението и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество- неоснователна     поради следните съображения:

     Досъдебно производство №***/***г.по описа на РУ”Полиция „Н. е образувано срещу неизвестен извършител за това,че за времето от ***ч.на ***г.до ***ч.на ***г.в гр.П.,обл.Ш.,по непредпазливост запалил чужд имот –дърводелска работилница,находяща се в с.гр.на ул.”***”№*,собственост на М.Х.П.,ЕГН:**********,от с.гр.-престъпление по чл.331 ал.1 от НК.

      С Постановление от ***г.на прокурор М.Г. е спрямо наказателното производство,като прокурорът е приел,че въпреки положениет усилия от разследващия орган ,авторът на нъпросното състаномерно деяние не е разкрит и не са налице фактически и правни основания за привличането на конкретно лице в процесуалното качество на обвиняем.

      Съдът като прецени материалите по воденото ДНП №152/2008г.по описа на РУ”Полиция „Н.,прие за установено от фактическа страна следното:

    На ***г.в ***ч. в РСПАБ гр.Н. е постъпил сигнал за пожара в гореописания недвижим имот и обект   и видно от изготвената телефонограма №***.е унщожено следното имущество:Покривна конструкция 150 кв.м.,Банцинг 1бр., Фреза 3бр.,Циркуляри-2бр.,Абрихт -3бр., Щрайхмуст -1бр., Шмиргел-1бр.,МоторезачкаЩил- 2бр., Дрелки-6бр.,Ръчни фрези-2бр., Ръчно зеге -2бр., Шлайф-2бр., Къртач Бош-2бр.,Дърва за огрев-15 куб.м., Врати-2бр.,Прозорци-4бр.,Лам.плоскости -3бр.,Фазер-15 листа и Месомелачка-1бр.

    Спасена е къща и част от работилницата.

     Като свидетели са разпитани лицата: М.Х.П., И.Н.И.,Й.И.Н.,С.Д.С.,Р.Е. М.,Р.Г.Х.,Х. И.Х.,Д.Н.П.,Е.Г.А.,Н.Н.Н.,С.Д.С.,И.П.И.,М.С.Н..Проведени са очни ставки между някои от свидетелите,изготвени са съдебни пожаро-технически експертизи,както и фотоалбум и оглед на посетеното местопроизшествие.

     Според св.И.И./служител в РСБП” сигнала за пожара е получен около ***ч.на ***г.от охраната на стопанския двор на гр.П../установява се ,че сигналът е подаден от св.С.Д.С.,работел като охрана на стопанския двор.Към ***ч.той и нощния гледач решили да си направят кафе на портала и забелязали силна светлина и пушек.Обадили се на пожарната.

      Съседката на пострадалия-св.Р.Е. твърди в показанията си,че преди да стане и да види огъня в М.,неговото куче лаело много силно.След това тя видяла огъня.

      По дознанието е назначена съдебна пожаро-техническа експертиза,със задача вещото лице да даде заключение на въпросите:1/Каква е била непосредствената причина и какъв е механизма на възникването на пожара в процесния имот? 2/На кое място е възникнал първоначално пожара/”огнището на пожара”/,в каква посока се е разпространявал,каква е била продължителността му? 3/Има ли данни пожара да е причинен умишлено?

    В заключението си,вещото лице сочи,че  от писмените и веществени доказателства,приложени по воденото ДНП точната причина за възникване на пожара не може да се установи от отразените констатации в протокола за оглед ,протокола за разпит на свидете и направения оглед.По данни на собственика централно е било спряно ел.захранването от таблото,което изключва до известна степен причината за пожара да е ел.напрежение.Предполага се,че е възможно причина за възникването на пожара да е от неизвестно лице,проникнало в двора на къщата.От направения оглед и по данни на собственика,пожара е възникнал от навеса,който е в непосредствена близост до работилницата и къщата.Предполага се,че разпространението на пожара е от навеса към съседните помещения на дърводелската работилиница.Пожара се е развил свободно без човешка намеса около 45 минути.Според експерта,от направения оглед и отразените констатации в протокола да оглед,няма данни пожара да е причинен умишлено,освен по данни на собственика и заплахи към него.                       

      По воденото досъдебно производство е назначена повторна съдебна пожаро-техническа експертиза,която ,освен на първоначално поставените въпроси е следвало да отговори и на следните:Кои обстоятелства са способствали за възникването и разпространението на пожара при конкретните условия?Представлявал ли е пожарът опасност за живота на някого? Имало ли е опасност той да се разпростре и върху други имоти със значителна стойност?

     Експертът  П. в изготвеното заключение сочи,че от представените материали по ДП №***/***г.по описа на РУП Н. не може категорично да се установи непосредствената причина за възникване на пожара.От свидетелските показания следвало да се изключи,че причината за възникване на пожара е резултат на късо съединение или високо преходно съпротивление в ел.инсталацията на дърводелската работилница,но не можело да се изключи,че причината за възникване на пожара е в резултат на късо съединение или високо преходно съпротивление в ел.инсталацията на навеса.В плика с иззети медни електрически проводници при огледа на изгорялата дърводелска работилница имало находка,показваща,че е възникнало късо съединение в ел.инсталацията,захранваща електродвигателя на помпа за изпопмване на вода,а и от фотоалбума се установявало,че на мястото,където се намирал електродвигателя има наличие на множество въглени,което от своя страна говорело за наличие на продължително и интензивноп горене в този участък.В протокола за оглед на местопроизшествието от ***г.също било отбелязано,че най-овъглени са дървата в горната част на навеса,към къщата.

    В заключението се сочи,че няма данни в близост до обекта да  е пален огън,което изключва причина „небрежно боравене с открит огън”.

     Изключва се като причина за възникване на пожара да е резултат на оставена без наблюдение отоплителна печка.В протокола за оглед на местопроизшествие няма данни за намерена жарава или тлеещи въглени в камерите на печките за твърдо гориво.

    Според експертът,огнище на пожара се явявали складираните под навеса дърва за огрев.Пожара се е разпространил от насева към горимите покривни конструкции/греди,ламперия,плоскости с дървени частици/на помещенията на дърводелската работилница.В подкрепа на това твърдение било,че при направения оглед от покривната конструкция над двете помещения са се намерили на земята само гредите,които са силно обгорели.От направения оглед се виждало на снимка №15,че пожарът се е развил интензивно във вътрешната част на навеса откъм къщата,а не откъм пътя.Пожарът е възникнал по време,през което в дърводелската работилница не е провеждан технологичен процес и не е представлявал пряка опасност за живота на някого.В случай,че е продължил около 40 минути е съществувала опасност да съседния имот на лицето Р.Е.М. .    

     В протокола си разпит от ***г.св.К.Т.,бивш служител на РСПБН гр.Н. ,който е бил на смяна пи потушаване на въпросния пожар ,твърди,че още при пристигането на автомобила на местопроизшествието,лично той спрял ел.захранването на имота от ел.табло в самата къща.Цялата работилница горяла ,от всички страни,като в дъното било по-запазено.Не си спомнял дали вратите са били отворени или затворени,както и кой е отволи вратите на работилницата.Спомнял си,чисобственика разказвал,че съпругата му се била кандидатирала за кмет и имали някакви проблеми по изборите.

    Според св.М.Х. – „Токът от улицата отива към къщата,а оттам,под земята –към работилницата.Главното табло е в къщата.На него има шалтер,който изключва токав в работилницата.По време на пожара,вратите на работилницата към улицата били обвити с дърво и фазер,на метални рамки.Дървото и фазера били изгорели.Останали само металните рамки.Св.Х. не е отварял тези врати.Предполага,че вероятно са били отворени от пожарникарите.Вратата на навеса била ламаринена.

    От протоколите за разпит на свидетелите И.П.И. ,М.С.Н.  и проведената очна ставка между тях и пхострадалия М.Х. се установява,че вечерта на ***/***г.,т.е.около пет години след процесния пожар,св.И.И./племенник на св.Х.Х./ и св.М.Н. минавали покрай дома на св.Х. и св.И. ругал на висок глас ,тъй като с колата си паднал в дупка на пътя,която според него била изкопана от св.Х..Според Х. ,той чул,че някой вика на улицата „Ще ви запаля”, „Пак ли искате да горите”,като разпознал гласа на бащата на св.И.И. ,разбирайки,че И. е на улицата,но св.Х. не го бил видял лично.На другия ден разбрал,че разговорът се е водел между св.И. и неговия баща,като там е присъствувал и св.М.Н..,с който били колеги. 

      В протокола си за разпит и протокола за очна ставка ,проведен межзу св.И.И. и св.Д.П.,св.П. твърди,че въпросната вечер ***/***г.тя се събудила от викове и лаене на кучето.Чували се викове:”Л. излез!Кмет ли ще ставаш?,както и,че ще горят.Хората навън не видяла,но разпознала гласа на св.И..В колата видяла,че има двама души.Св.И. признава,че е наругал на глас.св.Х. за въпросните дупки,изкопани пред тях,но закани към него и семейството му не бил отправял.

        От проведените очни ставки между Д.П. и Х.Х., между М.Х. и Х. Х.,протоколи за разпит на св-М.Х. , Д.П.,Х.Х. ,се установява,че от 2007 година ,отношенията между двете семейства се влошили във връзка  със служебната дейност на Х. и П..Според св.П. ,когато тя подала  жалба до прокуратура през есента на 2007 г.,св.Х. ги заплашвал с уволнение,с разправа.Години по-късно,през май-юни 2013г.,във връзка с организираните протести срещу св.Х.,когато семейство П. отивали  на поредния протест,минавайки покрай дома на Х. ,той видял,че дъщерята на П. сминала с фотоапарат и и казал”Ти какво искаш,скоро ще й се случи нещо лошо”,при което посегнал към дъщеря им,блъснал я и счупил обектива на апарата.

     Според св.Е.Г.А.,видно от протокола за разпит и проведената очна ставка между него и св.Х.Х.,св.А. твърди,че в разговорите си с Х. той му споделил,че М. не го оставят намира и водят някакви дела във връзка с читалището.Св.Х. казвал „Трябва да го оправя този човек,трябва да спре един път завинаги”.В денвя след пожара в имота на св.М.Х., св.Е.А. чул св.Х. да заявява”Единият го оправих,следващият е наред”.Това се случило една сутрин около 7 часа.,факт,който изцяло се оспорва от св.Х..

     Св.Х.отрича да е ходил в дърводелската работилница на св.Х.,което се опровергава от проведената очна ставка между него и св.Н.Н.,който е работел там  и твърди,че преди пожара Х. е идвал два пъти да търси Х.,през три-четири дни.по време на идванията на Х., Х. не се е намирал в работилницата.Св.Х.,влизал в работилницата,оглеждал помещенията.,като по време на тези негови идвания,св.М.пХ. не се намирал там.Според св.Н.Н.,пак преди пожара,на два пъти покрай работилницата той видял да минава мъж около 30 и повече години,с дълга мръсна коса,небръснат,мърляв-вървял и се оглеждал.Н. го виждал случайно,като вдигал главата си от машината.Този мъж вървял на една страна,гледал към двора и работилницата.

     При така установеното от фактическа страна,съдът достигна до следните правни изводи:

     От показанията на пострадалия св.М.Х.,неговата съпруга Д.П.,св.Е.А. ,вкл. И дадените от тях такива в проведените очни ставки,се налага сериозно становище,че св.Х.Х. е имал лични конфликти с пострадалия и членовете на неговото семейство и съществува вероятност както у  Х.,така и у М. и Д. П. да се е зародило намерение да разрешат този им конфликт,по начин,който всеки от тях намира за добре.За наличие на умисъл и интерес от увреждане на П.от страна на св.Х. ,твърди св.Е.А..По отношение на необичаен интерес от страна на св.Х. към  дейността,развивана в дърводелска                                                                    та работилница ,свидетелствува в показанията си св.Н..

    Съгласно разпоредбата на чл.246 ал.1 от НПК ,за да повдигне обвинение пред съда срещу конкретно лице за извършено от него престъпление,прокурорът съставя обвинителен акт ,когато е убеден,че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина.В обстоятелствената част на обвинителния акт следва да се посочат :престъплението,извършено от обвиняемия, времето,мястото и начинът на извършването му,пострадалото лице и размерът на вредите,доказателствените материали,от които се установяват посочените материали.

      Прокурорът е този,който разполага с оперативна самостоятелност /чл.127 т.2 от НПК, чл.246 от НПК/ да прецени дали събраните по воденото ДНП доказателства са достатъчно убедителни ,за да обусловят привличането на конкретно лице към наказателна отговорност за извършено от него престъпление,чрез индивидуализиране на дата,място и начин на извършване на това престъпление,респ.налице ли е форма на съучастие при условията,визирани в раздел ІІІ ,глава ІІ от НК и в какво се състои изпълнителното деяние на всеки от съучастниците/ако такива са налице/.,защото,съгласно чл.303 ал.1 от НПК”присъдата не може да почива на предположения”.

     Ето защо,съдът намира,че постановлението на прокурора за спиране на воденото досъдебно производство,до разкриване на автора на престъпното посегателство ,се явява  правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

     Водим от гореизложеното и на основание чл.244 ал.5 от НПК,съдът

 

                               О   П   Р    Е   Д    Е   Л    И   :

 

     ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 21.08.2013г.на прокурор Милен Глушков-прокурор при НПРП за спиране на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК на наказателното производство по ДНП №152/2008г.по описа на РУП гр.Н..

     Определението е окончателно.

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ: