О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито разпоредително заседание на 10.12.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова НAХД № 461 по описа на НПРС за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Делото е образувано по жалба на „***” ЕООД с ЕИК *** от гр. Н., представлявано от Р.И.П. срещу Наказателно постановление № 27-2704016 от 23.09.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл. 81, ал. 2 от ЗНЗ на дружеството-жалбоподател е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, а именно за това, че на 11.07.2014г. в гр. Н. в качеството на работодател не е представил в Агенцията по заетостта списък за второто тримесечие на 2014г. на лицата, изпратени на работа в чужбина, копия на разрешенията за работа в чужбина на изпратените на работа лица, копия на документите на лицата за сключена лична здравна застраховка по чл. 30, ал. 3, т. 3 от Наредбата.

            НПРС установи, че не е компетентен да разгледа така подадената молба. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. В конкретния случай става дума за неподаване в срок справка до Агенцията по заетостта. Агенцията по заетостта представлява ЮЛ със седалище в гр. С.. Самото деяние е извършено чрез бездействие. Характерно за нарушенията извършени чрез бездействие е, че се считат за извършени там, където е следвало да бъде извършено действието, което е пропуснато. В конкретния случай това е в гр. С.. Ирелевантно в случая е къде се намира седалището да посредника – той може да упражнява дейността си в няколко различни офиса в цялата страна. Няма значение и как е подадена информацията – по пощата или лично на място в Агенцията по заетостта. Релевантно за определяне на мястото на извършване на деянието е единствено къде е следвало да се престира действието, което е пропуснато. В този смисъл – Определение № 194 от 27.02.2013г. по ЧНД № 2107/2012г. на ВКС; Определение № 34 от 15.02.2013г. по ЧНД № 275/2013г. на ВКС и Определение № 4 от 14.01.2013г. по ЧНД № 2364/2012г. на ВКС.

Водим от гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че деянието е извършено в гр. С.. Компетентен да гледа жалбата е РС-С.. С оглед на това съдът неправилно е дал ход на делото в съдебно заседание на 13.11.2014г.

            Водим от горното НПРС намира, че производството пред него следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено по подсъдност на РС-С. по компетентност, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

           

            ОТМЕНЯ определенията на съда от 13.11.2014г., с които е даден ход на НАХД № 461/2014г. на НПРС и е приключено съдебното следствие по делото.

            ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 461/2014г. на НПРС пред Районен съд – гр. Н..

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. С..

Определението подлежи на обжалване пред ШАС в едноседмичен срок от съобщението.

 

                                                                                 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                           (Петина Николова)