О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е   Н   И   Е

                                                                  

                                                  Гр.Нови пазар,31.10.2014г.

 

Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание,проведено на тридесет и първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                    Районен съдия :СВЕТЛА  Р.

 

Като разгледа докладваното от съдия Р. ЧНД №486 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Производство с правно основание чл. 243 от НПК по жалба,предявена от С. Р. И. *** против Постановление на Районна прокуратура гр.Нови пазар от 23.10.2014г.за прекратяване на досъдебно наказателно производство №52/2014г.по описа на РУ на МВР К..Жалбоподателката сочи,че не е доволна от горецитираното постановление на прокурора,с което е прекратено ДП ,тъй като извършителят на престъпното деяние,за което тя се е тъжила е известен и следвало да бъдат предприети съответните процесуални действия спрямо него.

    Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна поради следните съображения:

     ДНП №№52/2014г.по описа на РУ на МВР К. е образувано срещу неизвестен извършител затова,че на неустановена с точност дата  в края на месец декември 2013г.в с.С.,обл.Ш. отнел чужда движима вещ/100кг.мрежа за ограда ,телена/ от владението на С.Р.И. ***,без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои-престъпление по чл.194 ал.1 от НК.

     С постановление на НПРП от 23.10.2014г.воденото досъдебно наказателно производство е прекратено на основание чл.243 ал.1 т.1 във вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК,като прокурорът е приел,че в хода на разследването е установено,че няма извършено престъпление по чл.194 ал.1 или друго престъпление от общ характер.

     Съдът като прецени доказателствата по воденото ДНП,прие за установено от фактическа страна следното:

     По делото са разпитани свидетелите С.Р.И.,Б.М.И.,Ф.А.Ю.,Ш.Х.М.,И.А.М.,В.Н.С. от показанията на които се установява,че свидетелката С.И. ***,а покойният й вече съпруг- Д.И. е живял до смъртта си в наследствен имот,находящ се в с.С.,обл.Ш.,ул.”***”№*.И. рядко посещавала този имот.Този имот граничел с наследствения имот на св.Б.М.. Деляла ги една ограда от телена мрежа,която според св.И. била поставена преди около 20 години от съпруга й и неговия брат Н.,което сочат в показанията си и св.Х.М. и И.М.,също съседи на имота,а според св.Б.М. ,Ф.Ю./кмет на селото/,мрежата поставена от Д. и Н. била сменена ,като на нейно място нова поставил св.Б.М..Според св.И.М. „ не знаела дали Б./Б./ е слагал тази мрежа,може и да я е сменял,но ако е било така,тя не е видяла това.

     Според св.Б.М. ,тъй като мрежата била срязана на няколко места,на 21.12.2013г.той отишъл да си я прибере от там,като бил видян от семейство М.. Между тях възникнал конфликт относно собствеността на тази мрежа и нейното демонтиране,тъй като М. твърдяли,че мрежата не е на свидетеля,а на И..М. се обадили на св.И.,които сигнализирали органите на РУП К. и на тях св.Б.М. предал 100кг.оградна мрежа /телена/ с Протокол за доброволно предаване от 21.12.2013г.,с обясненията:”Предадената от мен мрежа е лично моя”.

      При така противоречащи гласни доказателства ,съдът намира,че по ДП не е установено с нужната категоричност чия е собствеността на процесната мрежа,а оттам –не могат да се изведат категорично данни да извършено престъпление от общ характер.

      С оглед на гореизложеното,съдът намира,че прокурорът правилно е прекратил воденото досъдебно наказателно производство и постановлението му се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

      Водим от гореизложеното и на основание чл.243 ал.5 т.1 от НПК ,съдът

 

                                                О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

 

    ПОТВЪРЖДАВА Постановление на прокурор при Районна прокуратура Нови пазар от 23.10.2014г. за прекратяване на досъдебно наказателно производство №52/2014г.по описа на РУ на МВР К. .

     Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд Ш. в 7-дневен срок от връчването му на С.Р.И. /пострадало лице/ и Районна прокуратура Нови пазар.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: