О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Н., 02.12.2014г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 02.12.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 538/2014 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.

С постановление на НПРП от 24.10.2014г. е спряно наказателното производство по ДП № 136/2014г. по описа на РУ на МВР - гр. Н. на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – тъй като извършителя на деянието останал неразкрит. 

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от М.Д.И. ***. В жалбата се изтъкват основания за незаконосъобразност на постановлението на НПРП за спиране на досъдебното производство, като се излагат аргументи, че в действителност деецът е известен и част от откраднатите вещи - открити.

            Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 244, ал. 5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 244, ал. 5 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Видно от материалите по дознанието № 136/2014г. по описа на РУ на МВР гр. Н., същото е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. По делото са събрани безспорни данни, че в периода от м. януари 2014г. до м. април 2014г. от дома на жалбоподателката в с. К. са отнети земеделски сечива. Част от тези земеделски сечива са намерени в дома на св. А.Д.Й. от с. К. – същите са безспорно разпознати от жалбоподателката. От разпита на същия се установява, че закупил два броя коси за ръчно косене от В.А.И. от с. К.. Последният дава обяснения, че взел вещите от къщата на бай К., която била съборена след като я купул човек от гр. С.. В.И. първоначално твърди, че взел вещите след като първо попитал св. Р.Х.А.. След разпита на св. Р.А. и двамата които са работили с него – св. А.А. и св. Н.Й., В.И. променя тезата си и заявява, че всъщност взел вещите от същата къща, но без да пита никого. Тази теза обаче също не се подкрепя от показанията на посочените трима свидетели Р.Х.А., А.Х.А. и Н.В.Й., които в показанията си са категорични, че никакви такива вещи не е имало в старата къща на бай К., която са съборили. От това може да се направи категоричен извод, че В.Й. няма достоверна версия за това от къде се е сдобил с откраднатите вещи.

            От всичко изложено дотук се установява безспорно, че изводът на НПРП, че деецът не е установен, се явява необоснован. В действителност това, което не е установено с категоричност на този етап е размера на нанесената на М.Д.И. щета. Това, обаче, не е сред посочените в чл. 244, ал. 1 от НПК основания за спиране на досъдебното производство.

В този смисъл съдът намира постановлението на НПРП за необосновано и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ постановление на НПРП от 24.10.2014г., с което е спряно наказателното производство по ДП № 136/2014г. по описа на РУ на МВР – гр. Н., водено срещу виновното лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. 

Определението е окончателно.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Н. и жалбоподателката.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА