О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  343

гр.НОВИ ПАЗАР   08.12.2014г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

        Районен съд Нови пазар, в закритото си съдебно заседание разгледа  докладваното от районен съдия Светла Радева ч.н.д. № 539/ 2014 г. по описа на НПРС и постъпилото по реда на чл.243, ал.4 от НПК постановление за прекратяване на наказателно производство и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

        Постъпила е жалба от Управителя на ЕООД ”***” – гр.Т.И. Ц.И., срещу  постановление от 24.11.2014 г. на районна прокуратура гр.Н. за прекратяване на досъдебно наказателно производство- ДП № 355/2014 г. при РУП- Н., образувано срещу виновното лице, за престъпление по чл.343, ал.1, б.”а” във вр. с чл. 342, ал.1  от НК.

        В жалбата се сочи, че в постановлението за прекратяване на разследването по категоричен начин е установено виновното поведение на водача на авариралия трактори същевременно са направени констатации за управление на лекия автомобил от жалбоподателя с превишена скорост. Прокурорът намерил, че е налице „назависимо съпричинителство” от страна на двамата водачи. Освен това жалбоподателят намира за неоснователен извода на прокурора за наличие в случая на случайно деяние по смисъла на чл.15 от НК, изключващо вината на водача на трактора. Никакво форсмажорно обстоятелство според жалбоподателя не е налице, а управление на неизправно МПС и наличие на лекомислие на водача, който обаче е бил длъжен да предвиди настъпването на общественоопасни последици от деянието си. За това моли, съдът да отмени атакуваното постановление за прекратяване на досъдебното наказателно производство, като даде задължителни указания относно прилагането на закона

     Съдът в рамките на контролно – отменителните си правомощия по чл.243, ал.5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността  на постановлението за прекратяване, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното:

        По допустимостта на жалбата.

        Жалбата е подадена от легитимно лице, по смисъла на чл. 243, ал.3 от НПК- от законния представител на ощетеното юридическо лице, който е получил препис от постановлението за прекратяване на 25.11.2013 г. Жалбата е депозирана в Районна прокуратура –гр.Н. на 01.12.2014 г., т.е в седмодневния срок,поради което се явява процесуално допустима.

        Разгледана по същество, съдът намира жалбата за основателна поради следните съображения:.

        Наблюдаващият разследването прокурор е установил в резултат на проведеното разследване, че деянието, реализирано от свидетеля П. не е съставомерно от субективна страна. Свидетелят ползвал чуждо МПС инцидентно и не подозирал за  евентуалните техническите повреди. Поради тази причина блокажът на електрическата уредба той окачествил като обстоятелство, което свидетелят не е могъл да предвиди. Също така е намерил, предвид спецификата на ситуацията, че свидетелят не е имал възможност да изпълни задълженията си, вменени в чл. 97 от ЗДвП. Всички тези обстоятелства изключвали вината, в конкретния случай под формата на непредпазливост у водача на трактора – св. Н.К.П.. 

        Съдът намира, че този извод на наблюдаващият разследването прокурор не е подкрепен с достатъчна категоричност от събраните с хода на разследването доказателства.  От тях се установява, че на 19.09.2014 г., около 20,30 ч. свидетелят И. Ц. И. се движел по ул.”***” в гр.П., обл.Ш.. Управлявал л.а. „***” с рег. № ***, собственост на ЕООД ”***” – гр.Т.. В началото на града, в тъмната част на денонощието, внезапно се блъснал в неосветен колесен трактор *** с рег. № ***, с водач св. П.. Въпросният трактор бил спрян в лентата за движение на лекия автомобил, обърнат с предната си част назад, поради настъпила по-рано повреда в скоростите му, позволяваща включването само на задна предавка. В резултат на челния сблъсък на лекия автомобил с предната част на трактора настъпили само имуществени вреди по лекия автомобил, без сериозно да пострадат водачите на двете МПС и возещата се на предната дясна седалка св.С. И.. Видно от назначената автотехническата експертиза, имуществените вреди, причинени на л.а. „***” с рег. № *** възлизат на стойност 11 192,77 лв. Безспорно деянието е съставомерно от обективна страна, предвид този размер на вредите. Установено е в резултат на разследването, че колесният трактор не е бил с включени фарове, поради внезапно възникнала повреда непосредствено преди мястото на спиране и мястото на удара с лекия автомобил. От съдържанието на протокола за оглед на местопроизшествие се установява, че при включване фаровете на това МПС светят. От протокола за разпит на св. П., проведен на 23.09.2014 г. се установява,че след ПТП и в присъствието на пристигналият полицейски автомобил повредата на фаровете е била отстранена, като се е наложила подмяната на бушон. В тази връзка следва да се отбележи, че дали инцидентно или не се ползва едно МПС, винаги е възможно и не е предвидимо кога ще настъпи повреда от такъв вид. Доколкото колесния трактор се е движел на заден ход от с.З. до мястото на ПТП, то това няма непосредствено значение за механизма на ТПТ, понеже не се спори, че той е бил в покой към момента на удара с лекия автомобил. За да се направи преценка обаче дали водачът на колесния трактор е могъл да предвиди по време общественоопасните последици, които биха могли да настъпят в резултат на поведението му, следва да се съобразят неговите задължение като водач на МПС в конкретния случай.  Съгласно чл. 97, ал.2 от ЗДвП „На път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение”.В чл. 97, ал.3 от ЗДвП се предвижда: „ В случаите по ал. 1 и 2, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.” Извършеният оглед на местопроизшествие непосредствено след ПТП не дава отговор на въпроса пространството в дясно и напред от лентата за движение на колесния трактор тротоар ли е, залесено ли е, има ли прегради или наклон, непозволяващи изместването на колесния трактор извън платното. Вероятната причина за това е проведения оглед в тъмната част на денонощието, при условия на неотложност и предвид необходимостта да се фиксират множество други обстоятелства от значение за разследването.  Така или иначе от извършените до момента процесуално следствени действия не може да се направи категоричен извод случайно ли е деянието по смисъла на чл. 15 от НК. 

     В тази връзка е необходимо да се проведат допълнително процесуално следствени действия, с цел пълно изясняване на фактическата обстановка и едва тогава да се правят правни изводи относно съставомерността на субективна страна на деянието. Предвид изложеното е наложително да се извърши повторен оглед на местопроизшествието, в светлата част на денонощието, за да се установи с категоричност пространството в дясно и напред от лентата за движение на колесния трактор тротоар ли е, залесено ли е, има ли прегради или наклон, непозволяващи изместването на колесния трактор извън платното.

     Предвид на горните констатации съдът намира, че изводите направени от прокурора са необосновани и следва да се отмени издаденото постановление.

      Водим от гореизложеното и на основание чл.243, ал.5 и във вр. чл.32, ал.1, т.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                     ОТМЕНЯ постановление от 24.11.2014г.,издадено от М.Глушков-прокурор при     

                 Районна прокуратура гр.Н., с което на основание чл.243 ал.1 т.1 във вр.с  

                 чл.24 ал.1 т.1 от НПК е прекратено досъдебно наказателно производство                 

                 №355/2014г.по описа на РУ на МВР гр.Н.,водено срещу виновното лице за

                 престъпление по чл.243 ал.1 т.1 във врс.чл.21 ал.1 т.1 от НПК.

                     ВРЪЩА делото на прокурора за изпълнение на указанията на съда ,посочени в

                 мотивите на определението.

      Определението може да бъде обжалвано или протестирано  пред Окръжен съд гр.Шумен в седем дневен срок от съобщаването му на Районна прокуратура гр.Н. и на пострадалото юридическо лице „***”ЕООД,чрез представителя му И. Ц. И..

 

                                                                               Районен съдия :.........................................