П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар,  03.01. 2014 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание на

                        03.01.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

 

                                                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.      Г.Р.

2.      С.П.

                       

При участието на секретар  Д.С.  и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 621 по описа за 2013 год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в   09,30   часа се явиха:

Явява се подсъдимия Я.И.А. лично, редовно призован и с адв. Ив.Д. от ШАК опредЕ.за служебен защитник от Досъдебното производство.

Явява се подсъдимият В.Е.А. редовно призован и с адв. М.М. от ШАК определен за служебен защитник от Досъдебното производство.

Явява се преводача Н. Н., редовно призована.

Тълковника Е.Т.И. редовно призована явява се.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимите:

Подсъдим: Я.И.А. с ЕГН **********,

Подсъдим В.Е.А. с ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Я.И. -  Моля да одобрите споразумението.

Подсъдим В.Е. – Моля да одобрите споразумението.

Защитник: адв. Д. – Поддържаме споразумението. Моля да одобрите споразумението. Възстановили сме щетите. Подзащитният ми признава вината си.

Защитник: адв. М. – Поддържаме споразумението. Моля да одобрите споразумението.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението.

Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът:

                                               ОПРЕДЕЛИ:

Приема представената разписка от 13.01.2014 г. за сумата от 255,40 лева.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Я.А. -Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Подсъдим: В.Е. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: Я.И.А. с ЕГН **********, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от ***г. до ***г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, чрез използване на технически средства/ гаечни ключове и конска каруца/ и след като се сговорил предварително за това с В.Е.А. ***, отнел следните движими вещи: 5 бр. Тръби по 1 цол, всяка с дължина по 2,5 м, 4 бр. Работни рамена за култиватор, 1 бр. Алуминиева глава за лекотоварен автомобил ”***”, 1 бр. Ръчна водна помпа на обща стойност 280,42 лева от владението на собственика Д.Г.М. ***, както и 30 бр. листи ламарина с размери 250/1500мм и дебелина 5 мм, 2 бр. Затворен профил / квадрат със страна 50 мм/ с дължина 1700 мм, на обща стойност 587,93 лева от владението на собственика В.С.Ч. ***, както и 1 бр. мивка от алпака, 1 бр. метален казан за варене на компоти, 1 бр. метална врата, 140 кг отпадъчна ламарина на обща стойност 117,27 лева от владението на собственика К.Х.Н. ***, всичко на обща стойност 985,62 лева, без съгласието на собствениците и владелците им и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен -престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1 б”а” и „б”от НК.

 

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1 б”а” и „б”от НК във вр. с чл. 197, т.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5/ ПЕТ/ МЕСЕЦА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в затворническо заведение от закрит тип.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 333,00 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и по сметка на НПРС - 37,50 лева.

Страните се съгласяват, че веществените доказателства представляващи: 5 броя тръби по 1 цол всяка с дължина по 2,5 м, 4 броя работни рамена за култиватор, 1 броя алуминиева глава за лекотоварен автомобил „***” и 1 броя ръчна водна помпа да се върнат на собственика им Д.Г.М. ***.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Д./                                                        / Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Я.И.А./         

           

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/Я.И.А./         

 

 

Подсъдимият В.Е.А. - с ЕГН **********,СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от ***г. до ***г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на технически средства/ гаечни ключове и конска каруца/ и след като се сговорил предварително за това с Я.И.А. ***, отнел следните движими вещи: 5 бр. Тръби по 1 цол, всяка с дължина по 2,5 м, 4 бр. Работни рамена за култиватор, 1 бр. Алуминиева глава за лекотоварен автомобил ”***”, 1 бр. Ръчна водна помпа на обща стойност 280,42 лева от владението на собственика Д.Г.М. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както и 30 бр.листи ламарина с размери 250/1500мм и дебелина 5 мм, 2 бр. Затворен профил / квадрат със страна 50 мм/ с дължина 1700 мм, всичко на обща стойност 587,93 лева от владението на собственика В.С.Ч. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както и 1 бр. мивка от алпака, 1 бр. метален казан за варене на компоти, 1 бр. метална врата, 140 кг отпадъчна ламарина на обща стойност 117,27 лева от владението на собственика К.Х.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои всичко на обща стойност 985,62 лева, без съгласието на собствениците и владелците им и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, като всички причинени  имуществени вреди към момента са изцяло възстановени - престъпление по чл. 197 т.3 във връзка с чл.195, ал.1, т.4 от НК, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл. 197, т.3 във връзка с чл.195, ал.1, т.4 от НК, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1 т. 2 буква” Б”, във вр. с чл. 42 а, ал. 2, т. 1,2 и 6 от НК ще изтърпи наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 9/девет/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично.

2.  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9/девет/ месеца.

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200/ двеста/ часа годишно за срок от една година.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 333,00 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и по сметка на НПРС 37,50 лева.

 

            Страните се съгласяват, че веществените доказателства представляващи: 5 броя тръби по 1 цол всяка с дължина по 2,5 м, 4 броя работни рамена за култиватор, 1 броя алуминиева глава за лекотоварен автомобил „***” и 1 броя ръчна водна помпа да се върнат на собственика им Д.Г.М. ***.

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. М.М./                                       /Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                  

            /В.Е.А./

 

            Преводач:

                        / Н. Н./

            Тълковник:

                        /Е. Т.И./

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

            /В.Е.А./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимия - адв. И.Д. от ШАК, по с което подсъдимият Я.И.А. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от ***г. до ***г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив и на продължавано престъпление, чрез използване на технически средства/ гаечни ключове и конска каруца/ и след като се сговорил предварително за това с В.Е.А. ***, отнел следните движими вещи: 5 бр. Тръби по 1 цол, всяка с дължина по 2,5 м, 4 бр. Работни рамена за култиватор, 1 бр. Алуминиева глава за лекотоварен автомобил ”***”, 1 бр. Ръчна водна помпа на обща стойност 280,42 лева от владението на собственика Д.Г.М. ***, както и 30 бр. листи ламарина с размери 250/1500мм и дебелина 5 мм, 2 бр. Затворен профил / квадрат със страна 50 мм/ с дължина 1700 мм, на обща стойност 587,93 лева от владението на собственика В.С.Ч. ***, както и 1 бр. мивка от алпака, 1 бр. метален казан за варене на компоти, 1 бр. метална врата, 140 кг отпадъчна ламарина на обща стойност 117,27 лева от владението на собственика К.Х.Н. ***, всичко на обща стойност 985,62 лева, без съгласието на собствениците и владелците им и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен -престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1 б”а” и „б”от НК.

 

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1 б”а” и „б”от НК във вр. с чл. 197, т.3 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5/ ПЕТ/ МЕСЕЦА ПРИ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ в затворническо заведение от закрит тип.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 333,00 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и по сметка на НПРС - 37,50 лева.

Страните се съгласяват, че веществените доказателства представляващи: 5 броя тръби по 1 цол всяка с дължина по 2,5 м, 4 броя работни рамена за култиватор, 1 броя алуминиева глава за лекотоварен автомобил „***” и 1 броя ръчна водна помпа да се върнат на собственика им Д.Г.М. ***.

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимия - адв. М.М. от ШАК, по  което подсъдимият В.Е.А. - с ЕГН **********,            СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от ***г. до ***г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на технически средства/ гаечни ключове и конска каруца/ и след като се сговорил предварително за това с Я.И.А. ***, отнел следните движими вещи: 5 бр. Тръби по 1 цол, всяка с дължина по 2,5 м, 4 бр. Работни рамена за култиватор, 1 бр. Алуминиева глава за лекотоварен автомобил ”***”, 1 бр. Ръчна водна помпа на обща стойност 280,42 лева от владението на собственика Д.Г.М. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както и 30 бр.листи ламарина с размери 250/1500мм и дебелина 5 мм, 2 бр. Затворен профил / квадрат със страна 50 мм/ с дължина 1700 мм, всичко на обща стойност 587,93 лева от владението на собственика В.С.Ч. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както и 1 бр. мивка от алпака, 1 бр. метален казан за варене на компоти, 1 бр. метална врата, 140 кг отпадъчна ламарина на обща стойност 117,27 лева от владението на собственика К.Х.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои всичко на обща стойност 985,62 лева, без съгласието на собствениците и владелците им и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, като всички причинени  имуществени вреди към момента са изцяло възстановени - престъпление по чл. 197 т.3 във връзка с чл.195, ал.1, т.4 от НК, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл. 197, т.3 във връзка с чл.195, ал.1, т.4 от НК, предл.2-ро и т.5 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.26,ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1 т. 2 буква” Б”, във вр. с чл. 42 а, ал. 2, т. 1,2 и 6 от НК ще изтърпи наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 9/девет/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично.

2.  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9/девет/ месеца.

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 200/ двеста/ часа годишно за срок от една година.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 333,00 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и по сметка на НПРС 37,50 лева.

            Страните се съгласяват, че веществените доказателства представляващи: 5 броя тръби по 1 цол всяка с дължина по 2,5 м, 4 броя работни рамена за култиватор, 1 броя алуминиева глава за лекотоварен автомобил „***” и 1 броя ръчна водна помпа да се върнат на собственика им Д.Г.М. ***.

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 621/ 2013г. по описа на НПРС и дознание  № 530/2011г.по описа на РУ ”Полиция” гр. Н..       

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                  Съдебни заседатели:

 

                                                                                  1...............................

                                                                                  2...............................

            На основание чл. 309, ал.1 от НПК съдът:

                                               ОПРЕДЕЛИ:

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение взета спрямо подсъдимия Я.И.А. с ЕГН **********.

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение взета спрямо подсъдимия В.Е.А. с ЕГН **********.

            Това определение по отношение на мярката подлежи на обжалване в 7 дн. срок от днес.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                  Съдебни заседатели:

                                                                                  1..............................

                                                                                   2................................

 

Заседанието завърши в 10,00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :