П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 05.02.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

На 05.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД   698    по описа за 2013 год.,  докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  10,20  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. М., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Свидетелят П.Х. не се явява, призовката е върната в цялост с отбелязване, че е в чужбина.

Свидетелят С.Т. се явява, редовно призован.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Няма пречки за разглеждане на делото, доколкото останалите участници в процеса се явяват, а и междувременно със защитника на подсъдимата сме постигнали споразумение. Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото. Действително, неявяването на неявилият се свидетел не е пречка, сключили сме споразумение, което моля да одобрите.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

И.Д.Г. - родена на *** г.

Прокурор: Моля да одобрите представеното споразумение.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира, че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът освобождава свидетеля от залата.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 05.02.2014 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата И.Д.Г. родена на *** г., Е ВИНОВНА в това, че  на *** г. в гр. К., обл. Ш., отнела от владението на П.Х., гражданин на ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи /парична сума в размер на 630 лв./, собственост на визираното лице, като същите са върнати още до приключване на досъдебното производство – престъпление по чл. 197 т. 1 от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 197 т. 1 от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б вр. чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца.

По делото няма направени разноски.

 

                  

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМА:                                        

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата И.Д.Г. родена на *** г. ,Е ВИНОВНА в това, че  на *** г. в гр. К., обл. Ш., отнела от владението на П.Х., гражданин на ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи /парична сума в размер на 630 лв./, собственост на визираното лице, като същите са върнати още до приключване на досъдебното производство – престъпление по чл. 197 т. 1 от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 197 т. 1 от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б вр. чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца.

 По делото няма направени разноски.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 698/2013 г. по описа на НПРС, образувано въз основа на досъдебно производство 375/2013 г. по описа на РУП Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

         На основание чл.309 от НПК, тъй като постигнатото споразумение влиза в сила днес, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимата И.Д.Г., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           10,30   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :