П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,   22.01.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на  22.01.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Милен Глушков сложи за разглеждане НОХД № 32 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  09.15  часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Подсъдимият З.Ю.Х., редовно призован се явява лично и с адв. Н.Д. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът сне самоличността на подсъдимия, както следва:

З.Ю.Х. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. Д. -  Моля да одобрите споразумението. Същото считам, не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Прокурор – Вярно е, че сме предвидили две пробационни мерки, но подсъдимият е с чисто съдебно минало, не е осъждан.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, за това, че съм управлявал лек автомобил в с. К., след като съм употребил алкохол. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 22.01.2014г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.Д. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият З.Ю.Х. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на ***г. около 06.30ч. в с.К., общ.К., обл.Ш., по ул. „***” в посока към изхода на населеното място е управлявал МПС – лек автомобил „*** с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда /в случая 1.82 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7510” № ARDN0038/ - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият З.Ю.Х. за това деяние на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 от НК  ще изтърпи наказание  пробация със следните пробационни мерки:

На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, съгл. чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

            На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител съгл.чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 8 /осем/ месеца.

            На основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 от НК - налага на подсъдимият З.Ю.Х. наказание лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 09.12.2013г., като се зачита времето, през което той е бил лишен по административен ред от право на управление на МПС.

            Подсъдимият З.Ю.Х. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 40.00лв./четиридесет лева/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /адв.Н.Д./                                      /Милен Глушков/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

/З.Х./                                                 

                                  

 

            Подсъдим -  Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /З.Х./

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при НПРП и адв. Н.Д. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият З.Ю.Х. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на ***г.. около ***ч. в с.К., общ.К., обл.Ш., по ул. „***” в посока към изхода на населеното място е управлявал МПС – лек автомобил „*** с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда /в случая 1.82 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7510” № ARDN0038/ - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият З.Ю.Х. за това деяние на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 от НК  ще изтърпи наказание  пробация със следните пробационни мерки:

На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, съгл. чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

            На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител съгл.чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 8 /осем/ месеца.

            На основание чл.343г във вр. с чл.343б, ал.1 от НК - налага на подсъдимият З.Ю.Х. наказание лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 09.12.2013г., като се зачита времето, през което той е бил лишен по административен ред от право на управление на МПС.

            Подсъдимият З.Ю.Х. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 40.00лв./четиридесет лева/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство №454/2013 г. по описа на РУП гр.Н., въз основа на което е образувано НОХД № 32/2014г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

Заседанието завърши в 09.25 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :