П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 19.02.2014 г.

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание на

                        19.02.2014 година , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

1.      Г.Г.

2.      А.С.

При участието на секретар  Д.С. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 49 по описа за    2014    год., докладвано от съдия Радева.

На поименно повикване в 09,30 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М. ***, определена за служебен защитник от Досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор М. Глушков.

Пострадалия Б.Н. е редовно призован и се явява.

Свидетелят Ш.Ш. е редовно призована и се явява.

Вещото лице М. М. призован редовно явява се лично.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия както следва:

Подсъдим: С.С.И. – ЕГН.               

Сне самоличността на свидетелите:

Б.Н.И. ***,

Ш.Ш.С. –

Вещото лице М. М. –

Съдът докладва представената молба по делото от пострадалия Б.Н.И. ***, с която моли да участва по делото като частен обвинител.

Б.Н. - Аз си поддържам молбата.

Прокурор – Мога да кажа само едно, че след като прокурора е сключил споразумение, то делото следва да бъде финализирано, а относно констатирането му като частен обвинител, това става без предметно и следва да бъде оставена молбата без уважение. Дори и да следва да обсъдите възможност за отлагане на делото. Предлагам да се обсъди възникналата ситуация, след като изслушате становището на защитата, не виждам друга възможност.

Адв. М. - Обвинението е предявено в размер на 413,82 лева, вредите са възстановени.

Б.Н. - Искам да бъда конституиран като обвинител.

Адв. М. - Обвинението е за 413,82 лева. Щом желае да бъде конституиран за частен обвинител, следва ли да бъде конституиран, но от друга страна пък ние сме сключили  споразумение с  представителя на обвинението, което сме договорили за вида и размера на наказанието.

Съдът дава пет минути почивка.

Заседанието продължи в 9,50 часа.

За да произнесе по депозираната  молба от Б.Н.И. с искане същият да бъде конституиран като частен обвинител по делото, намира същото за неоснователно, доколкото прокурора е приел, че производството е по реда на чл. 384 от НПК, ето защо съдът намира, че подадената молба от пострадалото лице се явява недопустима и следва да остави без уважение, ето защо съдът:

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВА без уважение молбата на Б.Н.И. за конституирането му по делото като частен обвинител.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. С представителя на обвинението сме сключили споразумение, възстановени са щетите от подсъдимия, моля да го одобрите и да прекратите производството по делото, като освободите участниците в процеса.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът освобождава свидетелите от залата.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не е посочено мястото на извършеното престъпление и се налагат промени в така сключеното споразумение.

Прокурор -Касае за технически пропуск, видно от депозирания обвинителния акт, който случая официален документ, че мястото на извършеното на престъплението е с. С.М., поради което и доколкото признака относно мястото, от обективна страна, без съмнение следва да се внесе корекция, моля уважаемия съд на основание чл. 382, ал. 5 да допусне изменение в първоначалния текст на споразумението, като уточни е извършено в с. С.М..

Адв. М. -Технически пропуск е моля да се извърши корекция.

Прокурор – изразяваме съгласие в определеното наказание да бъдат внесени изменения на продължителността на времето относно на пробационните мерки, размера на първата мярка, която е една година първоначалния текст да бъде 1г и 6 месеца при продължителност на явяване и подписване, задължителни периодични срещи да бъде една година и шест месеца, третата мярка по чл. 42 а, ал.1, т. 6 от НК, а именно безвъзмезден труд в размер на 150 часа да бъде увеличен на 250 часа в рамките на една календарна година.

Адв. М. - Съгласни сме моля да бъде одобрено.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдимият: С.С.И. – ЕГН **********,  , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата, през периода от ***г. до ***г. в с. С. М., област Ш., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Б.Н.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои следните чужди движими вещи 1 брой стол за каруца, 1 брой механичен крик/латерна/ 1 бр. опашка за каруца, 1 бр. пружина за единично легло, 1 бр. дюшек за единично легло, 2 броя тучове за печка, 1 бр. скара за печка, всички на обща стойност 413,82 явяващи се собственост на визираното лице, като същите са върнати още до приключване на досъдебното производство -престъпление по чл.197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1 т.3 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл.197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1 т.3 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК, и във вр. с чл.55,ал.1 т.2 б”Б” от НК и във връзка с чл. 42а,ал.2 т.1 т.2 и т.6 от НК, ще изтърпи наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2 т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес,*** – с ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЯВЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ  пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО  ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 6/ ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 1/ЕДНА/ ГОДИНА И 6/ ШЕСТ/ МЕСЕЦА

3. На основание чл. 42а,ал.2 т.6 от НК – БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото с продължителност -  250 /СТО/ ЧАСА ГОДИШНО, ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 50       лева по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Т.М./                             /Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /С.С.И./         

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/С.С.И./         

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора  Милен Глушков и защитника на подсъдимия – адв. Т.М., по силата на което подсъдимият С.С.И. – ЕГН **********,  , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата, през периода от ***г. до ***г. в с. С.М., област Ш., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел от владението на Б.Н.И. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои следните чужди движими вещи 1 брой стол за каруца, 1 брой механичен крик/латерна/ 1 бр. опашка за каруца, 1 бр. пружина за единично легло, 1 бр. дюшек за единично легло, 2 броя тучове за печка, 1 бр. скара за печка, всички на обща стойност 413,82 явяващи се собственост на визираното лице, като същите са върнати още до приключване на досъдебното производство -престъпление по чл.197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1 т.3 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл.197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1 т.3 от НК във вр. с чл.194,ал.1 от НК, и във вр. с чл.55,ал.1 т.2 б”Б” от НК и във връзка с чл. 42а,ал.2 т.1 т.2 и т.6 от НК, ще изтърпи наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2 т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес,*** – с ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЯВЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ  пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО  ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 6/ ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 1/ЕДНА/ ГОДИНА И 6/ ШЕСТ/ МЕСЕЦА

3. На основание чл. 42а,ал.2 т.6 от НК – БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото с продължителност -  250 /СТО/ ЧАСА ГОДИШНО, ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 50       лева по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №49/2014г. по описа на НПРС.

                                                                       Районен съдия:

 

                                                                       Съдебни заседатели:

                                                                       1................................

                                                                        2..............................

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10,20  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :