П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 07.02.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

   на 07.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и  прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 50 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 10.30 часа се явиха:

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. С.С. – назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. С.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимата, както следва:

М.Н.А. – родена на *** ***,

Съдът разяснява правата на подсъдимата в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. С. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдима М.А. – Нямам възражения и отводи.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима М.А. -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. С. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима М.А. - Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено. Признавам се за виновна в това, че отнех чужда движима вещ. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимата М.Н.А. – родена на *** ***, Е ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. П., обл. Ш., ул. “***” №***, от лек автомобил – “***” с рег. № ***, паркиран в гараж на същия адрес, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнела чужда движима вещ – акумулаторна батерия за стартиране на двигател с вътрешно горене, марка “***”, ***, ***, ***, на стойност 149 лв., от владението на Х. Р. Ю., с ЕГН ********** ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 94,50 лв. /деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. С.С./

 

                       

 

ПОДСЪДИМА:                                                       

                        / М.А. /          

 

 

            Подсъдима М.А. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

                        /М.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при РП гр. Н. и адв. С.С. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата М.Н.А. – родена на *** ***, с ЕГН **********,***, Е ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. П., обл. Ш., ул. “***” №***, от лек автомобил – “***” с рег. № ***, паркиран в гараж на същия адрес, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, отнела чужда движима вещ – акумулаторна батерия за стартиране на двигател с вътрешно горене, марка “***”, ***, ***, ***, на стойност 149 лв., от владението на Х.  Р. Ю., с ЕГН ********** ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 94,50 лв. /деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №316/2013 г. по описа на РУП гр. Каолиново.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 10.45  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :