П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  07.02.2014 г.

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 07.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 64 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в 09.30 часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Красимира Жекова.

Явява се подсъдимия Асен Р.А.А. лично, редовно призован и с назначеният му в досъдебното производство служебен защитник адв. Т.М. от ШАК.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимия, както следва:

Р.А.А. – ЕГН*****              

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на  чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че неправомерно съм се присъединил към водоснабдителната система и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 07.02.2014г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.А.А., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г. в с. С., обл.Ш., ул. „***” № ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система /като свързването е станало посредством черен гумен маркуч, който е свързвал абоната с тротоарния спирателен кран на уличната водопреносна система/, собственост на „***” ООД Ш. клон гр. Н., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Р.А.А. за това деяние на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от  НК ще изтърпи наказание пробация, със следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от 1 /една/ година;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година;

Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно в рамките на 1 /една/ година.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага наказание глоба.

            Подсъдимият Р.А.А. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М./                                         /Красимира Жекова/           

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Р.А./  

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Р.А./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.А.А., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г. в с. С., обл.Ш., ул. „***” № ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система /като свързването е станало посредством черен гумен маркуч, който е свързвал абоната с тротоарния спирателен кран на уличната водопреносна система/, собственост на „***” ООД Ш. клон гр. Н., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Р.А.А. за това деяние на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК и във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от  НК ще изтърпи наказание пробация, със следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от 1 /една/ година;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година;

Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно в рамките на 1 /една/ година.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага наказание глоба.

            Подсъдимият Р.А.А. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 64/2014 г. по описа на НПРС, образувано въз основа на досъдебно производство № 441/2013 г. по описа на РУП гр. Нови пазар.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

На основание чл.309 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия Р.А.А.,***.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 09.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :