П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 21.02.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 21.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора М. ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 82   по описа за     2014   год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в 11,45 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. М.М., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Б.С.И. – ЕГН **********,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Моля съдът да приеме пощенски запис, което доказателство е относимо към доказване на предмета на това дело. Чрез пощенския запис установява, че остатъкът на причинените имуществени вреди е репариран, т.е. възстановени са останалите щети.

Адв. М. - Да се допусне изменение в тази част в споразумението тъй като вещите са върнати на пострадалото лице.

Прокурор – Да се внесе изменение в т. 4 от споразумението, касаещо веществените доказателства не се налага произнасяне, доколкото същите са върнати на техния собственик

Подсъдим – Съгласен съм, моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

Съдът приема и приобщава към доказателствата по делото разписка за пощенски запис от 14.02.2014 г.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 21.02.2014 г. между прокурор М. Глушков при НПРП и адв. М.М. от ШАК, служебен защитник на подсъдимия Б.С.И., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.С.И. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2014 г., в с. С., обл. Ш., чрез използване на технически средства /арматурно желязо, с което отворил катинар и чувал/, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /счупване на стъкло/, е отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. меден котел с обем от 10 литра, 2 бр. буркани тип „***” с нарязано кисело зеле, 1 бр. буркан тип „***” компот от кайсии, 5 бр. буркани тип „***” с кисели краставички, 1 бр. алуминиева форма за кекс /голяма/, 1 бр. алуминиева тенджера с ел. капак /липсвал от комплекта/, с диаметър 30 см. и дълбочина 10 см., 1 бр. керпеден малък, 1 бр. ВИК коляно един цол, 1 бр. ВИК муфа, 1 бр. чувал от сезал, 20 литра вино, червено, домашно, реколта 2013 г., всичко на стойност 91,38 лв., от владението на Д.К.Т., с ЕГН ********** от гр. Ш., собственост на същата, без съгласието й и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, като всички причинени имуществени вреди към момента са изцяло възстановени - престъпление по чл. 197 т. 3 от НК във вр. с чл. 195 ал. 1 г. 3 и т. 4 предл. 2-ро от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК.

Страните приемат за изключително смекчаващо вината обстоятелство, че подсъдимият е с установен в ДП – БП тежък интелектуален и паметов дефицит и се съгласяват, че същият, на основание чл. 197 т. 3 от НК във вр. с чл. 195 ал. 1 г. 3 и т. 4 предл. 2-ро от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б и чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 246,70 лв. /двеста четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор М. Глушков при НПРП и адв. М.М. от ШАК, служебен защитник на подсъдимия Б.С.И., с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.С.И. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2014 г., в с. С., обл. Ш., чрез използване на технически средства /арматурно желязо, с което отворил катинар и чувал/, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /счупване на стъкло/, е отнел чужди движими вещи, а именно: 1 бр. меден котел с обем от 10 литра, 2 бр. буркани тип „***” с нарязано кисело зеле, 1 бр. буркан тип „***” компот от кайсии, 5 бр. буркани тип „***” с кисели краставички, 1 бр. алуминиева форма за кекс /голяма/, 1 бр. алуминиева тенджера с ел. капак /липсвал от комплекта/, с диаметър 30 см. и дълбочина 10 см., 1 бр. керпеден малък, 1 бр. ВИК коляно един цол, 1 бр. ВИК муфа, 1 бр. чувал от сезал, 20 литра вино, червено, домашно, реколта 2013 г., всичко на стойност 91,38 лв., от владението на Д.К.Т., с ЕГН ********** от гр. Ш., собственост на същата, без съгласието й и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен, като всички причинени имуществени вреди към момента са изцяло възстановени - престъпление по чл. 197 т. 3 от НК във вр. с чл. 195 ал. 1 г. 3 и т. 4 предл. 2-ро от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК.

Страните приемат за изключително смекчаващо вината обстоятелство, че подсъдимият е с установен в ДП – БП тежък интелектуален и паметов дефицит и се съгласяват, че същият, на основание чл. 197 т. 3 от НК във вр. с чл. 195 ал. 1 г. 3 и т. 4 предл. 2-ро от НК във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б и чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 246,70 лв. /двеста четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 43/2014 г. по описа на РУП Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

        

На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Б. С. И., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           12   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :