П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 26.02.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

   на 26.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и  прокурора ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА-МАДЖАРОВА сложи за разглеждане НОХД № 90 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 09.30 часа се явиха:

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Василева-Маджарова

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М., назначена за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

К.С.С. – роден на *** ***, с ЕГН **********,***,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим  К.С. – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно чл.54 от НК и същата следва да бъде премахната от споразумението.

Прокурор – Да се махне чл.54 от НК.

Адв. М. – Съгласни сме да се махне чл.54 от НК.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим К.С. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен в това, че извърших кражба на дърва. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият К.С.С. – роден на *** ***, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., в землището на с. С.,  обл. Ш., чрез използване на техническо средство /моторен трион марка “***”/ и в съучастие като извършител с Х. С. Х., с ЕГН ********** *** отнел от владението на В.Г.Д. – Кмет на с. С. чужди движими вещи – 1.5 кубика дърва от вида “акация” на стойност 54.00 лв., собственост на Кметство с. С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.195, ал.1, т.4 от НК във

 вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 17.50 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..         

            Страните се съгласяват иззетото веществено доказателство – 1 бр. моторен трион марка “***” да се върне на собственика Х. Ш. С. от с. С., обл. Ш., ул. “***” №***.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М./

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        / К.С./

 

 

            Подсъдим К.С. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        /К.С./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Валентина Василева-Маджарова при РП гр. Нови пазар и адв. Т.М. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че Подсъдимият К.С.С. – роден на *** ***, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., в землището на с. С.,  обл. Ш., чрез използване на техническо средство /моторен трион марка “***”/ и в съучастие като извършител с Х. С. Х., с ЕГН ********** *** отнел от владението на В.Г.Д. – Кмет на с. С. чужди движими вещи – 1.5 кубика дърва от вида “акация” на стойност 54.00 лв., собственост на Кметство с. С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.195, ал.1, т.4 от НК във

 вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 17.50 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..         

            Страните се съгласяват иззетото веществено доказателство – 1 бр. моторен трион марка “***” да се върне на собственика Х.Ш. С. от с. С., обл. Ш., ул. “***” №***.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП №50/2014 г. по описа на РУП гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 09.45  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :