П Р О Т О К О Л

гр. Н.,  06.03. 2014 г.

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

На   06.03. 2014 година , в състав :

           РЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА                                                                                    

При участието на секретар  Д.С.  и прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 116            по описа за 2014 год., докладвано от съдия Г. Николова.

На поименно повикване в 10,00     часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. С.Г.,  редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Анри Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв.    Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на явилите се участници:

Подсъдим:     Т.А.Л. –с ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Т.А.Л. –с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2014г. около 03.00 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул.”***” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил , марка “***” с държавен регистрационен  № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,16 промила на хиляда, установено по надлежния ред /химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 50/2014 по описа на НТЛ при ОД на МВР гр. Ш., съгласно Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001г. за реда на установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС -престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343б,ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.2, б “Б” от НК ще изтърпи наказание “ Пробация” със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ за срок от 6 /шест/ месеца изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 / два/ пъти седмично. 

На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.

На основание чл. 343Г, във вр. с чл. 343б и чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемият се лишава от право на управлява МПС за срок от 4 / четири/ месеца, като на основание чл.59, ал.3 от НК, от така определия срок на наказанието се приспада срока на лишаване от правоуправление по административен ред, считано от отнемане на свидетелството за правоуправление на 13.01.2014г.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 лв по сметка на ОД на МВР гр. Ш..  

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Г./                                             /Анри Миленов/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Т.А.Л./

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/Т.А.Л./

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника адв. С.Г. на подсъдимия, по силата на което подсъдимият Т.А.Л. с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2014г. около 03.00 часа в гр. Н., обл.Ш., по ул.”***” е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил , марка “***” с държавен регистрационен  № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над1,2 на хиляда, а именно 2,16 промила на хиляда, установено по надлежния ред /химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 50/2014 по описа на НТЛ при ОД на МВР гр. Ш., съгласно Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001г. за реда на установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС -престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343б,ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.2, б “Б” от НК ще изтърпи наказание “ Пробация” със следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 / два/ пъти седмично. 

На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – Задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6/шест/ месеца.

На основание чл. 343Г, във вр. с чл. 343б и чл.37, ал.1 т.7 от НК обвиняемият се лишава от право на управлява МПС за срок от 4 / четири/ месеца

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31лв по сметка на ОД на МВР гр. Ш..  

            Съдът на основание чл. 59 ал. 4 от НК

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            Приспада времето, през което подсъдимият Т. А. Л. , с ЕГН **********, е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред със заповед № 4 а/ 09.01.2014 г. на Началника на РУП гр. Н., считано от 13.01.2014 г.

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 10 /2014           по описа на РУП гр. Н..      

 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            Предвид сключеното споразумение, което влиза в законна сила днес, съдът намира, че взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия следва да бъде отменена, ето защо на основание чл. 309 от НПК

                                               О П Р Е Д Е Л  И :

            Отменя взетата мярка за неотклонение “ Подписка“ спрямо подсъдимия Т.А.Л. с ЕГН**********.

 

            Определението подлежи на обжалване или протестиране пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Заседанието завърши в 10,30          часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :