П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 13.03.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 13.03.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 125 по описа за  2014 година, докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в  13.00   часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М.  ред. упълномощена от досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим   – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим А.Ю.С. - с ЕГН **********,.

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

Прокурор – Нямам искания, възражения и отводи.

Адв. М. – Нямам искания, възражения и отводи.

Подсъдим А.С. – Нямам искания, възражения и отводи.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим А.С. -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим А.С.: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, а именно, че след употреба на алкохол управлявах МПС. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият А.Ю.С. - с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2014 г., около 23,30 часа, в с. Д., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег. № ***/ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /по-конкретно 1,61 промила/, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN-0039, проба №635 от 23:40 часа на 28.02.2014 г. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК страните се съгласяват изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 4  /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което същият е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №48/04.03.2014 г. на ВНД-Началник на РУП гр. К., считано от 28.02.2014 г.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М. /    

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

            / А.С./

           

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при НпРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Ю.С. - с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2014 г., около 23,30 часа, в с. Д., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег. № ***/ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /по-конкретно 1,61 промила/, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN-0039, проба №635 от 23:40 часа на 28.02.2014 г. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК страните се съгласяват изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 4  /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което същият е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №48/04.03.2014 г. на ВНД-Началник на РУП гр. К., считано от 28.02.2014 г.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №125/2014 г. по описа на НпРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в 13.20 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :