П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  20.03.2014 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

на 20.03.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Милен Глушков, сложи за разглеждане НОХД № 141 по описа за 2014 год., докладвано от съдия  НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  14.00   часа се явиха:

Районна прокуратура гр. Н., редовно призовани, явява се прокурор Милен Глушков.

Явява се подсъдимия С.С.А. лично, редовно призован и с адв.  С.С. от ШАК, редовно упълномощен от него по досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. С. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът сне самоличността на подсъдимия, както следва:

С.С.А. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. С. - Моля да одобрите споразумението. Представям експертно решение от ТЕЛК.

Прокурор – Да се приеме по делото.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

Прочита и приобщава по делото Експертно решение №2231 от 168/10.12.2013г на МБАЛ “***” ЕООД гр. Н..

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм управлявал лек автомобил след употреба на алкохол и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 20.03.2014г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. С.С. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.С.А., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2014 г. около 00,10 часа в гр. Н. по ул. „***” до кръстовището с ул. „***”, управлявал МПС – лек автомобил „***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,76 промила установено по надлежният ред /с техническо средство „Алкотест 7510” № ARDN -0038/ - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до една година.

Страните се съгласяват, че подсъдимият С.С.А. за това деяние на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” пр.1 във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание пробация със следните пробационни мерки:

На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

            На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.

           

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                            /адв. С.С./                                   /Милен Глушков/        

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                          /С.А./           

 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                       /С.А./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при НПРП и адв. С.С. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.С.А., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2014 г. около 00,10 часа в гр. Н. по ул. „***” до кръстовището с ул. „***”, управлявал МПС – лек автомобил „***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,76 промила установено по надлежният ред /с техническо средство „Алкотест 7510” № ARDN -0038/ - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до една година.

Страните се съгласяват, че подсъдимият С.С.А. за това деяние на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” пр.1 във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание пробация със следните пробационни мерки:

На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

            На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 81 по описа на РУП гр. Н., въз основа на което е образувано НОХД № 141/2014г. по описа на НПРС.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в 14.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :