П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 10.04.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание на

                        10.04.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Петина Николова

                                                                                             

При участието на секретар Д.С.  и прокурора Милен Глушков, сложи за разглеждане НОХД № 189 по описа за 2014 год., докладвано от съдия П.Николова.

На поименно повикване в 10,30 часа се явиха:

Явява се подсъдимия М.К.М. лично, редовно призован и с адв. А.А.,  редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Милен Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. А.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: М.К.М. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: М.К.М. – ЕГН **********, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановени дати в периода от ***г. до ***г. в гр. Н., при условията на продължавано престъпление, обвиняемият С.Й.П., след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител със С.Й.П., като повредил прегради, здраво направени за защита на имот, използвал техническо средство / клещи – сечки/ и моторни превозни средства /лек автомобил „***” с неустановен регистрационен номер и лек автомобил „***” с ДК № ***/ отнел чужди движими вещи, които не били под постоянен надзор – 1 брой автомобилна гума, марка „***”  с размери *** /ползвана/, два броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/, една автомобилна гума, марка „***” с размери ***/ ползвана/,два броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/,  четири броя алуминиеви джанти, с надпис „***”/ ползвани/, четири броя автомобилни гуми, марка „***” с размери ***/ ползвани/, четири броя алуминиеви джанти с надпис „***”  /ползвани/ четири броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/, четири броя алуминиеви джанти с надпис „***”/ползвани/,една автомобилна гума, марка „***” с размери  *** /ползвана/, два броя гуми марка „***”с размери ***/ползвани/, една автомобилна гума”***” с размери ***/ползвана/, четири броя алуминиеви джанти за лек автомобил ” ***” в комплект с гумите с неустановен размер и марка /ползвани/, четири броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/, четири броя автомобилни гуми с размер *** цола с неустановена марка и размер /ползвани/ четири броя алуминиеви джанти с гумите, с размер *** цола за лек автомобил „***” /ползвани/, четири броя алуминиеви джанти за лек автомобил „***”/ползвани/ и десет броя акумулатори, различна марка и ампераж /втора употреба/ всичко на обща стойност 3020/ три хиляди и двадесет/ лева, собственост на ЕТ ”***” Б. Т. – гр. Н. от владението на Б.Т.А. с ЕГН **********, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени- Престъпление по чл. 197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.2, т.3 ,предл. ІІ-ро, т.4, предл. І –во и ІІ –ро и т.5 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 , вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание  чл. 197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.2, т.3 ,предл. ІІ-ро, т.4, предл. І –во и ІІ –ро и т.5 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 , вр. с чл.26, ал.1 от НК и във вр. с чл.55, ал.1,т.2 б”б” от НК, и чл.42а, ал.2,т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно „Пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично.

На основание чл. 42а, ал.2,т.2 от НК -  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК – Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 / двеста/ часа в рамките на ЕДНА ГОДИНА.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 52,50 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. А.А./                                         / Милен Глушков/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

            /М.К.М./                    

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/М.К.М./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора  Милен Глушков и защитника на подсъдимия адв. А.А., по силата на което подсъдимият М.К.М. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановени дати в периода от ***г. до ***г.. в гр. Н., при условията на продължавано престъпление, обвиняемият С.Й.П., след предварителен сговор и в съучастие като съизвършител със С.Й.П., като повредил прегради, здраво направени за защита на имот, използвал техническо средство / клещи – сечки/ и моторни превозни средства /лек автомобил „***” с неустановен регистрационен номер и лек автомобил „***” с ДК № ***/ отнел чужди движими вещи, които не били под постоянен надзор – 1 брой автомобилна гума, марка „***”  с размери *** /ползвана/, два броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/, една автомобилна гума, марка „***” с размери ***/ ползвана/,два броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/,  четири броя алуминиеви джанти, с надпис „***”/ ползвани/, четири броя автомобилни гуми, марка „***” с размери ***/ ползвани/, четири броя алуминиеви джанти с надпис „***”  /ползвани/ четири броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/, четири броя алуминиеви джанти с надпис „***”/ползвани/,една автомобилна гума, марка „***” с размери  *** /ползвана/, два броя гуми марка „***”с размери ***/ползвани/, една автомобилна гума”***” с размери ***/ползвана/, четири броя алуминиеви джанти за лек автомобил ” ***” в комплект с гумите с неустановен размер и марка /ползвани/, четири броя автомобилни гуми, марка „***” с размери *** /ползвани/, четири броя автомобилни гуми с размер *** цола с неустановена марка и размер /ползвани/ четири броя алуминиеви джанти с гумите, с размер *** цола за лек автомобил „***” /ползвани/, четири броя алуминиеви джанти за лек автомобил „***”/ползвани/ и десет броя акумулатори, различна марка и ампераж /втора употреба/ всичко на обща стойност 3020/ три хиляди и двадесет/ лева, собственост на ЕТ ”***” Б.Т. – гр. Н. от владението на Б.Т.А. с ЕГН **********, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени- Престъпление по чл. 197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.2, т.3 ,предл. ІІ-ро, т.4, предл. І –во и ІІ –ро и т.5 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 , вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание  чл. 197, т.3 от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.2, т.3 ,предл. ІІ-ро, т.4, предл. І –во и ІІ –ро и т.5 от НК, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 , вр. с чл.26, ал.1 от НК и във вр. с чл.55, ал.1,т.2 б”б” от НК, и чл.42а, ал.2,т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно „Пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично.

На основание чл. 42а, ал.2,т.2 от НК -  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 42а, ал.2 т.6 от НК – Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 / двеста/ часа в рамките на ЕДНА ГОДИНА.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 52,50 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  №118/2013г.по описа на РУП гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Заседанието завърши в 11,00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :