П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 15.04.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

   на 15.04.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и  прокурора ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА-МАДЖАРОВА сложи за разглеждане НОХД № 198 по описа за 2014 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в 11.15 часа се явиха:

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Василева-Маджарова

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Е.Д.Д. –с ЕГН **********,***,.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим  Е.Д. – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Е.Д. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен в това, че извърших кражба на дървесина. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Е.Д.Д. –с ЕГН **********,***, Е ВИНОВЕН в това, че в периода 09.01.2014 г. до 17.01.2014 г. на неустановена с точност дата в с. Д., обл. Ш., чрез използване на техническо средство / моторна резачка/ е отнел чужди движими вещи /един и половина пространствени кубически метра дървесина от вида “топола”/ от владението на Н.М.И. – кмет на кметство с. Д., община К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на Община К. на стойност 60 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати – престъпление по чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

            Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание се отлага с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..      

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М./

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        / Е.Д./ 

 

 

 

            Подсъдим Е.Д. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Е.Д./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Валентина Василева-Маджарова при РП гр. Нови пазар и адв. Т.М. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Д.Д. –с ЕГН **********,***, Е ВИНОВЕН в това, че в периода 09.01.2014 г. до 17.01.2014 г. на неустановена с точност дата в с. Д., обл. Ш., чрез използване на техническо средство / моторна резачка/ е отнел чужди движими вещи /един и половина пространствени кубически метра дървесина от вида “топола”/ от владението на Н.М.И. – кмет на кметство с. Д., община К., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на Община К. на стойност 60 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати – престъпление по чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

            Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл.197, т.3 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.4, предл. ІІ-ро от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание се отлага с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..      

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №13/2014 г. по описа на РУП гр. К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 11.30  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :