П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 23.04.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 23.04.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА-МАДЖАРОВА сложи за разглеждане НОХД  № 209  по описа за 2014 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  09.00   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият С.С.М. лично, редовно призован, доведен от органите на ОЗ „ИН” сектор Арести гр. Ш. и с адв. Г.К. от ШАК, редовно упълномощен.

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Василева-Маджарова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Съдът констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред и намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимия, както следва:

С.С.М. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 и сл. от НПК, което моля да одобрите.

 Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

 Адв. К. - Действително сме сключили споразумение с НПРП на основание чл.381 и сл. от НПК. Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 23.04.2014 г. между прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Г.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия С.С.М., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2014 г. в гр. К., ЖП Гара К., обл. Ш. в съучастие като съизвършител с лицата А.Ю.С., ЕГН ********** и А.И.С., ЕГН **********, и двамата от с. К., общ. К., обл. Ш. при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот (скъсване на пломби, поставени на спирателните кранове на ЖП Цистерни) отнел чужди движими вещи (5 литра дизелово гориво) от владението на А.И.С. – Ръководител Петролна база – Р., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои собственост на „***” ЕООД С., на обща стойност 12,75лв. - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, пр.1-во от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, букви „а” и „б” от НК.

Страните се съгласяват за горепосоченото деяние на подсъдимият С.С.М. на основание чл.196, ал.1, т.2, пр.1-во от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, букви „а” и „б” от НК  да му бъде наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно: лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален режим за изтърпяване на наказанието „СТРОГ” в затворническо заведение от ЗАКРИТ тип на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК страните се  съгласяват да се зачете времето, през което обвиняемия е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” с определение №99 от 24.03.2014 г. по ЧНД №167/2014 г. по описа на НПРС за 2014 г., ВЗС на 28.03.2014 г., а именно считано от 21.03.2014 г. и задържането му с постановление на РП гр. Нови пазар с оглед довеждането му пред съда от 21.03.2014 г.

Подсъдимият С.С.М. се съгласява от направените по делото разноски общо в размер на 28.00лв. да заплати сумата в размер на 9.33лв./девет лева и тридесет и три стотинки/ по сметка на ОД на МВР-В. по банкова сметка ***:***, BIC: *** – банка „ДСК” В..

Веществените доказателства – 1бр. пластмасова туба 20 литра, празна-сива на цвят и 1бр. пластмасова туба 20 литра, празна-зелена на цвят ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Г.К./                                     /В.Василева-Маджарова/                     

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /С.М./ 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по ДП №38/2014 г. по описа на РУ ТП гр. В. срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Г.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия С.С.М., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 13.03.2014 г. в гр. К., ЖП Гара К., обл. Ш. в съучастие като съизвършител с лицата А.Ю.С., ЕГН ********** и А.И.С., ЕГН **********, и двамата от с. К., общ. К., обл. Ш. при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот (скъсване на пломби, поставени на спирателните кранове на ЖП Цистерни) отнел чужди движими вещи (5 литра дизелово гориво) от владението на А.И.С. – Ръководител Петролна база – Р., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои собственост на „***” ЕООД С., на обща стойност 12,75лв. - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, пр.1-во от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, букви „а” и „б” от НК.

Страните се съгласяват за горепосоченото деяние на подсъдимият С.С.М. на основание чл.196, ал.1, т.2, пр.1-во от НК, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, букви „а” и „б” от НК  да му бъде наложено наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно: лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален режим за изтърпяване на наказанието „СТРОГ” в затворническо заведение от ЗАКРИТ тип на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК страните се  съгласяват да се зачете времето, през което обвиняемия е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” с определение №99 от 24.03.2014 г. по ЧНД №167/2014 г. по описа на НПРС за 2014 г., ВЗС на 28.03.2014 г., а именно считано от 21.03.2014 г. и задържането му с постановление на РП гр. Нови пазар с оглед довеждането му пред съда от 21.03.2014 г.

Подсъдимият С.С.М. се съгласява от направените по делото разноски общо в размер на 28.00лв. да заплати сумата в размер на 9.33лв./девет лева и тридесет и три стотинки/ по сметка на ОД на МВР-В. по банкова сметка ***:***, BIC: *** – банка „ДСК” В..

Веществените доказателства – 1бр. пластмасова туба 20 литра, празна-сива на цвят и 1бр. пластмасова туба 20 литра, празна-зелена на цвят ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

 

            ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по досъдебно производство №38/2014 г. по описа на РУТП гр. В., в частта му по отношение на подсъдимия С.С.М., по повод на което е образувано НОХД №209/2014 г. по описа на НПРС.

 

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо подсъдимия С.С.М., с ЕГН **********, до привеждане в изпълнение на присъдата.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в седмодневен срок от днес. 

 

Заседанието завърши в 09.10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :