П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 29.04.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 29.04.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГА.НА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД    214  по описа за    2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  9,45   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. М.М., редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

М.И.А. – ЕГН **********,             

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, че без разрешение държах ловна пушка и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 29.04.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.И.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че от неустановена с точност дата на месец август 2009 г., до 18.03.2014 г., в частен дом, находящ се на ул. „***” № * в с. В., обл. Ш., държал огнестрелно оръжие – едноцевна ловна пушка 16-ти калибър, с надпис на патронника „***” – турско манифактурно производство, с неустановена марка, модел и фабричен /идентификационен/ номер и 12 /дванадесет/ броя боеприпаси /ловни патрони/ 16-ти калибър, без да има за това надлежно разрешение -престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 339 ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1  от НК страните се съгласяват, че така наложеното на подсъдимия наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

         На основание чл. 53 ал. 2 б. А от НК страните се съгласяват вещественото доказателство - едноцевна ловна пушка 16-ти калибър, с надпис на патронника „***” – турско манифактурно производство, с неустановена марка, модел и фабричен /идентификационен/ номер да се отнеме в полза на държавата.

На основание чл. 53 ал. 2 б. А от НК страните се съгласяват веществените доказателства - 12 /дванадесет/ броя боеприпаси /ловни патрони/ 16-ти калибър, да се унищожат.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 47,40 лв., /четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.И.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че от неустановена с точност дата на месец август 2009 г., до 18.03.2014 г., в частен дом, находящ се на ул. „***” № * в с. В., обл. Ш., държал огнестрелно оръжие – едноцевна ловна пушка 16-ти калибър, с надпис на патронника „***” – турско манифактурно производство, с неустановена марка, модел и фабричен /идентификационен/ номер и 12 /дванадесет/ броя боеприпаси /ловни патрони/ 16-ти калибър, без да има за това надлежно разрешение -престъпление по чл. 339 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 339 ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1  от НК страните се съгласяват, че така наложеното на подсъдимия наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

         На основание чл. 53 ал. 2 б. А от НК страните се съгласяват вещественото доказателство - едноцевна ловна пушка 16-ти калибър, с надпис на патронника „***” – турско манифактурно производство, с неустановена марка, модел и фабричен /идентификационен/ номер да се отнеме в полза на държавата.

На основание чл. 53 ал. 2 б. А от НК страните се съгласяват веществените доказателства - 12 /дванадесет/ броя боеприпаси /ловни патрони/ 16-ти калибър, да се унищожат.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 47,40 лв., /четиридесет и седем лева и четиридесет стотинки/, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №  43/2014 г. по описа на РУП гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           10  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :