П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 29.04.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 29.04.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора В. ВАСИЛЕВА - МАДЖАРОВА

сложи за разглеждане НОХД   215  по описа за    2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  9,30   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. П.С. от ВАК, редовно упълномощен от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Василева.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. С.:  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Д.А.А. – ЕГН **********,    

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, че управлявах МПС след като бях употребил алкохол и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 29.04.2014 г. между прокурор В. Василева-Маджарова при НПРП и адв. П.С. от ВАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.А.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2014 г., около 23,00 часа, в с. В., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „***” с рег. № ***/, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /по-точно 1,41 промила/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN,,39, проба № 659/10.03.2014 г. –  престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 /сто и двадесет/ часа годишно, за срок от една година.

 

         По делото няма направени разноски.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор В. Василева-Маджарова при НПРП и адв. П.С. от ВАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Д.А.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2014 г., около 23,00 часа, в с. В., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „***” с рег. № ***/, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /по-точно 1,41 промила/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN,,39, проба № 659/10.03.2014 г. –  престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 /сто и двадесет/ часа годишно, за срок от една година.

 

         По делото няма направени разноски.

        

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №  38/2014 г. по описа на РУП гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

        

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           9,45  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :