П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 20.05.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 20.05.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД    238   по описа за   2014 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Н.И., редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Н. И.А. –с ЕГН **********,           

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в така сключеното споразумение, досежно наказанието лишаване от правоуправление на МПС, което да бъде завишено, предвид обстоятелството, че концентрацията на алкохол в кръвта му е голяма, а също така е настъпило ПТП.

Прокурор – Предвид обстоятелството, че подсъдимият е регистриран като зем.производител и работа му е пряко свързана с управление на МПС, обсъдихме възможността за изменение на наказанието и предлагаме вместо завишаване срока на лишаване от правоуправление, да се включи трета мярка на пробация безвъзмезден труд в размер на 100 часа за срок от една година.

Адв. И. – Да се включи трета мярка 100 часа безвъзмезден труд.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 20.05.2014 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.И., действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н. И.А. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2014 г., около 18,30 ч. в с. К., обл. Ш., на кръстовище между ул. „***” и бул. „***” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „”***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /конкретно 2,27 промила/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 85/09.05.2014 г. на СХЛ към НТЛ – ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от  12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 343г от НК подсъдимият да изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред със заповед № 14-0280-000075/07.05.2014 г. на Началника на РУП К.,  считано от 02.05.2014 г.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 лв. /тридесет и един лева/ по сметка на ОД „Полиция” Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.И., действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н. И.А. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 01.05.2014 г., около 18,30 ч. в с. К., обл. Ш., на кръстовище между ул. „***” и бул. „***” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „”***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда /конкретно 2,27 промила/, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 85/09.05.2014 г. на СХЛ към НТЛ – ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от  12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 343г от НК подсъдимият да изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред със заповед № 14-0280-000075/07.05.2014 г. на Началника на РУП К.,  считано от 02.05.2014 г.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31 лв. /тридесет и един лева/ по сметка на ОД „Полиция” Ш..

 

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 83/2014 г. по описа на РУП К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в            9,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :