П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 16.05.2014г.

 

 Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 16.05.2014  година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД № 240 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  11.00   часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор  Миленов.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М. от ВАК,             редовно упълномощена от него по досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Е.Н.М. – Роден на ***г***, с ЕГН **********,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 и следващите от НПК, което моля да одобрите. Установената концентрация алкохол е малка и сме определили този вид наказание.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Доверителят ми ще заминава в чужбина и няма да има възможност да изпълнява наказанието пробация и за това сме се съгласили и договорили за този вид наказание лишаване от свобода.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 16.05.2014г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Н.М., роден на ***г***, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г., около 00:45 ч. в с.Б., общ. К., обл. Ш., е управлявал МПС – лек автомобил марка „***”, модел ***, с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда /конкретно 1,34 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабр.№ 0251633г. на специализираната химическа лаборатория на НТЛ при ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Е.Н.М. за това престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3/ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание бъде отложено ЗА СРОК ОТ 3/ТРИ/ ГОДИНИ.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М./                                         /Анри Миленов/                  

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Е.М./ 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Е.М./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Н.М., роден на ***г***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***г., около 00:45 ч. в с.Б., общ. К., обл. Ш., е управлявал МПС – лек автомобил марка „***”, модел ***, с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда /конкретно 1,34 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабр.№ 0251633г. на специализираната химическа лаборатория на НТЛ при ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Е.Н.М. за това престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3/ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание бъде отложено ЗА СРОК ОТ 3/ТРИ/ ГОДИНИ.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 84/2014 г. по описа на РУП гр. К., въз основа на което е образувано НОХД № 240/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Заседанието завърши в 11.10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :