П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 28.05.2014 г.

 

 Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 28.05.2014  година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Валентина Василева-Маджарова сложи за разглеждане НОХД № 264 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  14.00   часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор  Василева-Маджарова.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М. от ВАК,             редовно упълномощена от него по досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Я.С.Я. – ЕГН **********,.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Не сме прилагали чл.55 от НК, за това глобата е в минимален размер.

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 28.05.2014г. между прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Я.С.Я., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2014 г. в с. Т., обл. Ш., по улица „***” управлявал моторно превозно средство /лек автомобил, марка „***”, модел „***” с рама № ***, като си служил с контролни знаци – 2 броя регистрационни табели ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка „***”, модел „***”, с рама №*** и двигател № ***- престъпление по чл.345 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Я.С.Я. за това престъпление на основание чл.345 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание „глобав размер на 100.00/сто/ лева.

Веществените доказателства – отнетите 2 броя регистрационни табели „***”, които са на съхранение в РУП гр. К., да се предадат на Сектор КАТ при ОД на МВР гр. Р..

Подсъдимият Я.С.Я. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 42,50 лв./четиридесет и два лева и петдесет стотинки/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М./                                         /В.Василева-Маджарова/                

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Я.Я./ 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Я.Я./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Я.С.Я., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2014 г. в с. Т., обл. Ш., по улица „***” управлявал моторно превозно средство /лек автомобил, марка „***”, модел „***” с рама № ***, като си служил с контролни знаци – 2 броя регистрационни табели ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка „***”, модел „***”, с рама №*** и двигател № ***- престъпление по чл.345 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Я.С.Я. за това престъпление на основание чл.345 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание „глобав размер на 100.00/сто/ лева.

Веществените доказателства – отнетите 2 броя регистрационни табели „***”, които са на съхранение в РУП гр. К., да се предадат на Сектор КАТ при ОД на МВР гр. Р..

Подсъдимият Я.С.Я. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 42,50 лв./четиридесет и два лева и петдесет стотинки/ вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №58/2014 г. по описа на РУП гр. К., въз основа на което е образувано НОХД № 264/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Заседанието завърши в 14.10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :