П Р О Т О К О Л

гр. Н., 16.06.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 16.06.2014 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.  и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 268   по описа за   2014   год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  12,15  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. Н.И., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

А.А.А. – ЕГН **********,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 16.06.2014 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимата А.А.А., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата А.А.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 25.03.2014 г. в с. М., обл. Ш., ул. „***” № *, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /като свързването е станало посредством меден двужилен проводник с гумена изолация, който е свързвал по въздушен път абоната с уличната електроразпределителна мрежа/, собственост на „***” АД, с което създала условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 от НК, т. 1, 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК страните се съгласяват ДА НЕ СЕ НАЛАГА на подсъдимата предвиденото в чл. 234в ал. 1 от НК наказание глоба.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/ по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

         Страните се съгласяват веществените доказателства 25 метра двужилен меден кабел със сечение по 2,5 кв.мм. и 21 метра двужилен меден кабел със сечение 2 кв.мм. да бъдат унищожени

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМА:                                        

                           

 

         Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМА:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимата А.А.А.,  с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата А.А.А. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 25.03.2014 г. в с. М., обл. Ш., ул. „***” № *, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /като свързването е станало посредством меден двужилен проводник с гумена изолация, който е свързвал по въздушен път абоната с уличната електроразпределителна мрежа/, собственост на „***” АД, с което създала условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 от НК, т. 1, 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК страните се съгласяват ДА НЕ СЕ НАЛАГА на подсъдимата предвиденото в чл. 234в ал. 1 от НК наказание глоба.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/ по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

         Страните се съгласяват веществените доказателства 25 метра двужилен меден кабел със сечение по 2,5 кв.мм. и 21 метра двужилен меден кабел със сечение 2 кв.мм. да бъдат унищожени

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №          108/2014 г. по описа на РУП гр. Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в            12,30  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :