П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 12.06.2014 г.

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 12.06.2014 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД № 283 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в 10.30 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Ц.К. от ШАК,          в качеството на служебен защитник, назначена по досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимия, както следва:

Н.А.Х. – ЕГН **********, 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. - Моля да одобрите споразумението.

Съдът, като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира при снемане самоличността на подсъдимия, че се налагат промени в така сключеното споразумение в частта, относно правилното изписване на собственото му име, а именно от Н. да се чете Н..

Прокурор – Да се извърши поправка в споразумението относно собственото име на подсъдимия и да се чете собствено име  Н..

Адв. К. – Да се извърши поправка в споразумението относно собственото име на подсъдимия и да се приеме собствено име Н..

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА да бъде извършена поправка в споразумението в частта относно собственото име на подсъдимия и да се чете Н..

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм осъществил неправомерно включване към електропреносната мрежа и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 12.06.2014 г. между  прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Ц.К. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.А.Х., с ЕГН **********,  , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в периода от началото на 2014 г. до *** г. в с. М., обл. Ш., ул. „***” № ***, посредством проводник тип мостов със сечение 4 кв.мм е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Н.А.Х. на основание чл.234в, ал.1  от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК във вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание пробация със следните пробационни мерки, както следва:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес – с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично;

            - Задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца;

            На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно – глоба.

            Веществените доказателства по делото – кабел 87.70 м. и разклонители тип „шуко” с три гнезда – 2 броя, послужили за извършване на престъплението на основание чл.53, ал.1, т. „а” от НК да се отнемат в полза на държавата.

            Подсъдимият Н.А.Х. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                                   /адв.К./                                           /А.Миленов/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Н.Х./

 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Н.Х./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Ц.К. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.А.Х., с ЕГН **********,  , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в периода от началото на 2014 г. до *** г. в с. М., обл. Ш., ул. „***” № ***, посредством проводник тип мостов със сечение 4 кв.мм е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Н.А.Х. на основание чл.234в, ал.1  от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК във вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание пробация със следните пробационни мерки, както следва:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес – с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично;

            - Задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца;

            На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно – глоба.

            Веществените доказателства по делото – кабел 87.70 м. и разклонители тип „шуко” с три гнезда – 2 броя, послужили за извършване на престъплението на основание чл.53, ал.1, т. „а” от НК да се отнемат в полза на държавата.

            Подсъдимият Н.А.Х. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №112/2014 г. по описа на РУП гр. Н., въз основа на което е образувано НОХД № 283/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

 

 

На основание чл.309 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия Н.А.Х.,***.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 10.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :