П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 12.06.2014 г.

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 12.06.2014 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                  

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД №  285  по описа за 2014 год., докладвано от съдия  НИКОЛОВА.

            На поименно повикване в 14.00 часа се явиха :

            РП редовно призована, явява се прокурор Анри Миленов.

            Явява се подсъдимият лично, редовно призован от прокуратурата.

            Подсъдим И.С. – Моля да бъде оставено делото на второ четене, тъй като сл.защитник адв.Д. е ангажирана по друго дело и моли да бъде изчакана.

            Прокурор – Не възразявам на искането.

            Съдът предвид направеното изявление от страна на подсъдимия

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            Оставя делото на второ четене:

            Делото продължава на второ четене в 15.00 часа и на поименно повикване се явиха:

РП редовно призована, явява се прокурор Анри Миленов 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован от прокуратурата и с назначеният му служебен защитник адв. И.Д. от ШАК по БП №192/2014г. по описа на РУП гр. Н..

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му.

Адв. Д. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим - Да се гледа делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            На основание чл.272 ал.1 от НПК снема самоличността на подсъдимия, както следва:

И.Д.С. – ЕГН **********,.

            Съдът разясни правата на подсъдимия в наказателния процес.          

            На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са обвинителния акт и съобщенията.

            Подсъдим  - Получих препис от обвинителния акт и разпореждането.

На основание чл.274 от НПК съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения, както и правото им на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

Адв. Д. – Представям сключено споразумение с представителя на държавното обвинение, което моля да одобрите.

            Прокурор – Да бъде открито производство по одобряване на сключеното споразумение.

Съдът констатира, че днешното съдебно заседание е насрочено за предварително изслушване на страните за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, без призоваване на вещото лице и свидетелите.

 

Съдът, като констатира, че страните са сключили споразумение намира, че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 12.06.2014 г. между  прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. И. Д. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Д.С., ЕГН **********, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. К., обл. Ш., на ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /като свързването е станало посредством меден двужилен проводник тип мостов, със сечение 2.5 кв.мм., който е свързвал абоната с уличната електроразпределителна мрежа/, собственост на “***” АД, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият И.Д.С. на основание чл.234в, ал.1  от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, както следва:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК и чл.42б, ал.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

            - На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

            На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага наказанието  „глоба”.

            Веществени доказателства по делото – 80 см. меден двужилен проводник тип мостов да се унищожи.

            Подсъдимият И.Д.С. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                                   /адв. И.Д./                                      /А.Миленов/

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /И.С./

 

 

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        /И.С./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. И.Д. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Д.С., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. К., обл. Ш., на ул. „***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /като свързването е станало посредством меден двужилен проводник тип мостов, със сечение 2.5 кв.мм., който е свързвал абоната с уличната електроразпределителна мрежа/, собственост на “***” АД, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият И.Д.С. на основание чл.234в, ал.1  от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „Б” от НК, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки, както следва:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК и чл.42б, ал.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

            - На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

            На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага наказанието  „глоба”.

            Веществени доказателства по делото – 80 см. меден двужилен проводник тип мостов да се унищожи.

            Подсъдимият И.Д.С. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 285/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

            Заседанието завърши в 15.20 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

           

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :