П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 17.06.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 17.06.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА  

сложи за разглеждане НОХД   289   по описа за   2014  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  14,20   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Г.К., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.  

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

М.А.И. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 17.06.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като служебен защитник на подсъдимия М.А.И., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.А.И. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в края на месец декември 2013 г., в с. П., обл. Ш., след като се сговорил предварително за това с А.М.Ю., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – каруца, отнел чужди движими вещи – 1 бр. автоматична перална машина, марка „***” модел „***”, на стойност 255,00 лв., собственост на Н.И.Д., с ЕГН ********** от гр. В., от владението на последния, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е немаловажен случай – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 2-ро и т. 5 от НК във вр с чл. 194 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 2-ро и т. 5 от НК във вр с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 20 лв. /двадесет лева/ по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

        

Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като служебен защитник на подсъдимия М.А.И., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.А.И. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата в края на месец декември 2013 г., в с. П., обл. Ш., след като се сговорил предварително за това с А.М.Ю., с ЕГН ********** ***, чрез използване на техническо средство – каруца, отнел чужди движими вещи – 1 бр. автоматична перална машина, марка „***” модел „***”, на стойност 255,00 лв., собственост на Н.И.Д., с ЕГН ********** от гр. В., от владението на последния, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е немаловажен случай – престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 2-ро и т. 5 от НК във вр с чл. 194 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. 2-ро и т. 5 от НК във вр с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /сто/ часа годишно за срок от една година.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 20 лв. /двадесет лева/ по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 30/2014 г. по описа на РУП гр. К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           14,35  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :