П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 17.06.2014 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

на 17.06.2014 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Валентина Василева-Маджарова сложи за разглеждане НОХД № 305 по описа за 2014 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Г.К. от ШАК,

в качеството на назначен служебен защитник по бързото производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Василева-Маджарова.

 

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимия, както следва:

Р.А.К. - ЕГН **********,  .                       

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381  и сл. от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм управлявал МПС след употреба на алкохол и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 17.06.2014 г. между  прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Г.К. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.А.К., с ЕГН **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2014г. около 05.20ч. в гр.Н., обл.Ш. по ул.”***” в посока ул.”***” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***” с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила /всъщност 1,29 промила/ установена по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Р.А.К. на основание чл.343б, ал.1  от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК и ал.3, т.1, вр. с чл.42 „Б” от НК ще изтърпи наказание пробация със следните пробационни мерки, както следва:

1/ На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител на основание чл.42б, ал.1 два пъти седмично;

            2/ На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца.

            На основание чл.343”г” от НК на подсъдимия Р.А.К.  налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

            На основание чл.59, ал.4 от НК - зачита времето на лишаване по административен ред от право да управлява МПС – считано от 08.06.2014г., наложено със Заповед № 14-0307-000072/09.06.2014г. на Началник РУП гр. Н. за налагане на принудителна административна мярка.

            Подсъдимият Р.А.К. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31.00 лв. /тридесет и един лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

           

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                                   /адв.К./                                           /В.Василева-Маджарова/

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Р.К./

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Р.К./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

 

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Г.К. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.А.К., с ЕГН **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.06.2014г. около 05.20ч. в гр.Н., обл.Ш. по ул.”***” в посока ул.”***” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***” с рег.№ *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила /всъщност 1,29 промила/ установена по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият Р.А.К. на основание чл.343б, ал.1  от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК и ал.3, т.1, вр. с чл.42 „Б” от НК ще изтърпи наказание пробация със следните пробационни мерки, както следва:

1/ На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител на основание чл.42б, ал.1 два пъти седмично;

            2/ На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК за срок от 6 /шест/ месеца.

            На основание чл.343”г” от НК на подсъдимия Р.А.К.  налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

            На основание чл.59, ал.4 от НК - зачита времето на лишаване по административен ред от право да управлява МПС – считано от 08.06.2014г., наложено със Заповед № 14-0307-000072/09.06.2014г. на Началник РУП гр. Н. за налагане на принудителна административна мярка.

            Подсъдимият Р.А.К. се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31.00 лв. /тридесет и един лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 204/2014г. по описа на РУП гр. Н., въз основа на което е образувано НОХД № 305/2014г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия Р.А.К.,***.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 09.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :