П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 20.06.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 20.06.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар Д.П. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД    312 по описа за    2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в 11.30   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Н.К. от ШАК, упълномощен редовно от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К. : Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Д.К.К. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Адв.К.: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновен затова, че съм управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 20.06.2014 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия Д.К.К. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВен в това, че на 19.04.2014г. около 21.20ч. в  гр. Н., област Ш. по ул. “***”, при кръстовището с ул. “***” е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,41 промила, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия Д.К.К. на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и т.5 от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1/ЕДНА/ година и 4/ЧЕТИРИ/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/ЕДНА/ година и 4/ЧЕТИРИ/ месеца;

- На основание чл.42а, ал.2, т.5 от НК - Поправителен труд в полза на обществото  с удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата за срок от 1/ЕДНА/ година/

-На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК налага наказание лишаване от право да управлява МПС за  срок от 1/ЕДНА/ година.

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31.00 лв. /тридесет и един лева/ по сметка на ОД на МВР гр.  Ш..       

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                   /адв.Н.К./                                    /Анри Миленов                

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                            /Д.К./

 

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                            /Д.К./

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

        

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.К., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия Д.К.К. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2014г. около 21.20ч. в  гр. Н., област Ш. по ул. “***”, при кръстовището с ул. “***” е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,41 промила, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия Д.К.К. на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и т.5 от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1/ЕДНА/ година и 4/ЧЕТИРИ/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/ЕДНА/ година и 4/ЧЕТИРИ/ месеца;

- На основание чл.42а, ал.2, т.5 от НК - Поправителен труд в полза на обществото  с удръжки от трудовото възнаграждение в размер на 10/ДЕСЕТ/ на сто в полза на държавата за срок от 1/ЕДНА/ година/

-На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК налага наказание лишаване от право да управлява МПС за  срок от 1/ЕДНА/ година.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 31.00 лв. /тридесет и един лева/ по сметка на ОД на МВР гр.  Ш..       

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 148/2014 г. по описа на РУП Н., по повод на което е образувано НОХД № 312/2014г. по описа на НПРС.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред със заповед № 14-0307-000047/22.04.2014г. на началника на РУП гр. Н., считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление на МПС – 20.04.2014г.

         Това определение на съда подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ШОС.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в          11.50  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :