П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 15.07.2014 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 15.07.2014 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                  

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на районен прокурор Валентина Василева-Маджарова сложи за разглеждане НОХД № 356  по описа за 2014 год., докладвано от съдия  РАДЕВА.

 

            На поименно повикване в 10.00 часа се явиха :

 

РП редовно призована, явява се районен прокурор Василева-Маджарова. 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с упълномощения от него по досъдебното производство защитник адво**т Т.М. от ВАК.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Районен прокурор - Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му.

Адв. М. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим - Да се гледа делото.

            Съдът **то съобрази становищата на страните намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът снема самоличността на подсъдимия, **кто следва:

            С.М.С. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Районен прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на на**зателното производство по реда на чл.381  и сл. от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се от**зва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в та** сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че съм управлявал МПС след употреба на алкохол и съжалявам за постъп**та си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с на**занието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, **кто следва:

Днес, 15.07.2014 г. между  районен прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща **то защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактичес** и правна страна, че подсъдимият С.М.С., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2014г. в 19.30 часа, движейки се по главен път ІІІ – 7005 по посо** от гр. К. към с. Т., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил мар** „***”, модел „**” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда /конкретно 2,61 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алко Тест – Дрегер 7510” с № ARDN 0039, проба № 822 от 19.32 ч. - престъпление по чл. 343”б”, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият С.М.С. на основание чл. 343”б”, ал.1 от НК ще изтърпи на**зание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК - ОТЛАГА изпълнението на та** наложеното на**зание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  - налага на**зание лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК - ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.М.С. е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед № 14-0280-000099/02.07.2014г. на Начални** на РУМВР гр. К., считано от 01.07.2014г.

           

 

ЗАЩИТНИК:                                      РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                   /адв.Т.М./                            /В.Василева-Маджарова/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /С.С./

 

 

            Подсъдим - Заявявам, че се от**звам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че на**зателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                        /С.С./

            Съдът намира, че та** предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а на**зателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на на**зателното производство между районен прокурор Валентина Василева-Маджарова при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща **то защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактичес** и правна страна, че подсъдимият С.М.С., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2014г. в 19.30 часа, движейки се по главен път ІІІ – 7005 по посо** от гр. К. към с. Т., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил мар** „***”, модел „**” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда /конкретно 2,61 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с техническо средство „Алко Тест – Дрегер 7510” с № ARDN 0039, проба № 822 от 19.32 ч. - престъпление по чл. 343”б”, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият С.М.С. на основание чл. 343”б”, ал.1 от НК ще изтърпи на**зание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК - ОТЛАГА изпълнението на та** наложеното на**зание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК  - налага на**зание лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК - ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият С.М.С. е бил лишен от право да управлява МПС със Заповед № 14-0280-000099/02.07.2014г. на Начални** на РУМВР гр. К., считано от 01.07.2014г.

 

ПРЕКРАТЯВА на**зателното производство по БП № 118/2014г. по описа на РУП гр. К., въз основа на което е образувано НОХД № 356/2014г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 10.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :