П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 15.08.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 15.08.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД   387   по описа за   2014  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  11.45   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. Н.И. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

С.Я.А. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна, съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 15.08.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата С.Я.А. – ЕГН **********, родена на *** ***, обл. Ш., ул. „***” № ***, Е ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. С., обл. Ш., ул. „***” № ***, чрез другиго е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в, ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;

На основание чл. 55 ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимата да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено в чл. 234в ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват на основание чл. 53 от НК вещественото доказателство по делото – 3 метра едножилен електрически проводник с нарушена изолация в двата края, да бъде отнет в полза на държавата и унищожен.  

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМА:                                        

                           

 

         Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМА:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата С.Я.А. – ЕГН **********, родена на *** ***, обл. Ш., ул. „***” № ***, Е ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. С., обл. Ш., ул. „***” № ***, чрез другиго е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД В., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в, ал. 1 от НК вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК вр. чл. 42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;

На основание чл. 55 ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимата да НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено в чл. 234в ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват на основание чл. 53 от НК вещественото доказателство по делото – 3 метра едножилен електрически проводник с нарушена изолация в двата края, да бъде отнет в полза на държавата и унищожен. 

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 285/2014 г. по описа на РУП Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           12 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :