П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 25.08.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 25.08.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД   397  по описа за   2014   год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  15   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, доведен от ОЗ “Охрана”, с адв. Г.К., назначен за служебен защитник на подсъдимия от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

А.И.Я. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съглА.ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съглА.съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 25.08.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.И.Я. – ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на опА.рецидив и продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство /брадва/ и в съучастие с А.М.А. от същия град като съизвършител, отнел чужди движими вещи от владението на С.М.К. от гр. Н. и на Ж.Е.Ж. от гр. К., всичко на обща стойност 523,14 лв., без съгласието на собствениците и владелците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено с пряк умисъл и отнетите вещи са върнати до приключване на досъдебното производство - престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1-во и т. 4 предл. 2-ро от НК, вр. с чл. 194 ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А и буква Б от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1-во и т. 4 предл. 2-ро от НК, вр. с чл. 194 ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А и буква Б от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 41 ал. 6 и чл. 61 т. 2 и чл. 60 т. 1 от ЗИНЗС наложеното на подсъдимия наказание следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

         Подсъдимият се съгласява да заплати разноски по делото в размер на 40 лв. /четиридесет лева/, съставляващи ½  от направените разноски, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съглА.съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А. И.Я. – ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство /брадва/ и в съучастие с А.М.А. от същия град като съизвършител, отнел чужди движими вещи от владението на С.М.К. от гр. Н. и на Ж.Е.Ж. от гр. К., всичко на обща стойност 523,14 лв., без съгласието на собствениците и владелците и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено с пряк умисъл и отнетите вещи са върнати до приключване на досъдебното производство - престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1-во и т. 4 предл. 2-ро от НК, вр. с чл. 194 ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А и буква Б от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. 1-во и т. 4 предл. 2-ро от НК, вр. с чл. 194 ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А и буква Б от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 41 ал. 6 и чл. 61 т. 2 и чл. 60 т. 1 от ЗИНЗС наложеното на подсъдимия наказание следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

         Подсъдимият се съгласява да заплати разноски по делото в размер на 40 лв. /четиридесет лева/, съставляващи ½  от направените разноски, платими по сметка на ОД „Полиция” гр. Ш..

        

         ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО наказателното производство по досъдебно производство № 209/2014 г. по описа на РУП гр. Нови пазар само досежно А.И.Я., с ЕГН **********. В останалата му част, досежно А.М.А. досъдебното производство продължава и е приложено по НОХД № ***/*** г. по описа на НПРС

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

         Съдът намира, че взетата мярка за неотклонение „задържане под стража” следва да бъде отменена, тъй като подписаното споразумение влиза в сила днес, ето защо

                                      О П Р Е Д Е Л И :

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо подсъдимия А.И.Я., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в седмодневен срок от днес.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

Съдът констатира, че спрямо подсъдимия е била взета мярка „задържане под стража” по време на досъдебното производство, която следва да бъде приспадната от наказанието, както и задържането за 72 часа с прокурорско постановление, ето защо на основание чл. 59 ал. 4 от НК

                            О П Р Е Д Е Л И :

ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият А.И.Я., с ЕГН **********, е бил задържан по досъдебно производство № 209/2014 г. по описа на РУП гр. Н. с Постановление на Районна прокуратура Н., считано от 10.06.2014 г. до 13.06.2014 г., както и времето, през което му е била взета мярка за неотклонение „задържане под страж” с определение на Районен съд Нови пазар, постановено по ЧНД № 299/2014 г., считано от 13.06.2014 г. до датата на влизане в законна сила на определението за одобряване на постигнатото споразумение, като един ден „задържане под стража” се зачита за един ден „лишаване от свобода”. 

Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в          15,15 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :