П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 03.09.2014 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

На 03.09.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора Милен Глушков сложи за разглеждане НОХД № 405 по описа за 2014 год., докладвано от съдия РАДЕВА.

На поименно повикване в 09.00 часа се явиха:

РП Нови пазар, редовно призована, явява се прокурор Милен Глушков.

Явява се подсъдимата Е.М.А. лично, редовно призована и с назначеният й в досъдебното производство служебен защитник адв. Ц.К. от ШАК.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимата, както следва:

Е.М.А. – ЕГН **********, 

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Адв.К.: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, и че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна в това, че съм осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 03.09.2014 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Ц.К. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Е.М.А., ЕГН **********, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на *** г. в с.К., обл. Ш., на ул. „***” №***, е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата за горепосоченото деяние на основание чл.234в, ал.1 от НК  във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание  Пробация със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 - за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 - за срок от 6 /шест/ месеца.

- На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимата да не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно  „глоба”.

Веществените доказателства по делото – меден проводник със сечение 2.5кв.мм, едножилен, тип мостов да бъде унищожен.

Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                                   /адв.Ц.К./                               /Милен Глушков/

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                                                       

                                   /Е.А./

 

 

            Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

                                /Е.А./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по БП№305/2014г. по описа на РУП гр. Н. срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Ц.К. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Е.М.А., ЕГН **********, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на *** г. в с.К., обл. Ш., на ул. „***” №***, е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата за горепосоченото деяние на основание чл.234в, ал.1 от НК  във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.1, ал.2, т.1 и т.2 от НК ще изтърпи наказание  Пробация със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 - за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност на основание чл.42а, ал.3, т.1 - за срок от 6 /шест/ месеца.

- На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимата да не се налага по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно  „глоба”.

Веществените доказателства по делото – меден проводник със сечение 2.5кв.мм, едножилен, тип мостов да бъде унищожен.

Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/, вносими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство №305/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. Н. по повод на което е образувано НОХД №405/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Съдът намира, че взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимата на бързото производство следва да бъде отменена, тъй като сключеното споразумение влиза в сила днес. Ето защо на основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимата Е.М.А.,***.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

                             

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                      

 

Заседанието завърши в 09.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :