П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 12.09.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 12.09.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД    420 по описа за  2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 09.40   часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Г.К. от ШАК, назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв.  К.  - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И :

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Ш.Н.Н. – ЕГН **********,

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно приложението на разпоредбата на чл.54 от НК, както и чл.55, ал.3 от НК, поради което дава възможност на страните да изразят становищата си.

Прокурор – Моля в споразумението да бъде изписан чл.54 от НК при изтърпяване на наказанието от страна на подсъдимия, както и да бъде вписано, че на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия не се налага наказание глоба.

Адв. К. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението относно приложението на чл.54 от НК, както и че на подзащитният ми не се налага наказание глоба.

Подсъдим Ш.Н. – Съгласен съм да се допусне корекция в споразумението.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Ш.Н. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновен за това, че съм управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Ш.Н.Н. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа в с. С., обл. Ш., по ул. “**” до дом №*** е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред под проба №913/07.09.2014 г. с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN0039, след като е осъден с влязла в сила присъда №***/*** г. по НОХД №***/*** г. на РС Н., влязла в законна сила на 21.09.2010 г. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от  3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не бъде налагано наказание глоба.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Г. К. /                                       

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Ш.Н./

            Подсъдим Ш.Н.: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                   /Ш.Н./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :     

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Г.К., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Ш.Н.Н. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа в с. С., обл. Ш., по ул. “***” до дом №*** е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред под проба №913/07.09.2014 г. с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN0039, след като е осъден с влязла в сила присъда №***/*** г. по НОХД №***/*** г. на РС Н., влязла в законна сила на 21.09.2010 г. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от  3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не бъде налагано наказание глоба.

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП № 170/2014 г. по описа на РУП К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            Заседанието завърши в 09.55 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :