П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 25.09.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 25.09.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 435  по описа за  2014  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в 10 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. Р.Т., назначена за служебен защитник.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

Ж.А.С. – ЕГН **********,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът намира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 25.09.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Р.Т. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимата Ж.А.С., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Ж.А.С. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на неустановена с точност дата през месец юли 2014 г. до 11.09.2014 г., в с. С., обл. Ш., на ул. „***” № *, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /посредством 2 броя медни проводника тип ПВО със сечение 6 кв.мм/, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на „***” АД гр. В. - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК, във вр. с чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /сто/ часа за срок от една година.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК наказание ГЛОБА НЕ СЕ НАЛАГА.

 

         Страните се съгласяват на основание чл. 53 от НК веществените доказателства по делото – 1 бр. електрически проводник със сечение 6 кв.мм. с обща дължина 40 м., 1 бр. електрически проводник със сечение 6 кв.мм. с обща дължина 40 м., 1 бр. електрически проводник със сечение 2,5 кв.мм. с обща дължина 1,5 м., 1 бр. електрически проводник със сечение 2,5 кв.мм. с обща дължина 1,5 м., 1 бр. електрически контакт с два изхода – бял на цвят, тип мостов, от който излиза електрически проводник със сечение 2,5 кв.мм. мостов с дължина около 40 см., 1 бр. електрически накрайник с щепсел на единия край – черен на цвят със сечение 1 кв.м., 1 бр. разклонител с четири гнезда – бял на цвят, да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМА:                                        

                           

 

         Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Р.Т. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимата Ж.А.С., се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Ж.А.С. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на неустановена с точност дата през месец юли 2014 г. до 11.09.2014 г., в с. С., обл. Ш., на ул. „***” № *, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /посредством 2 броя медни проводника тип ПВО със сечение 6 кв.мм/, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на „***” АД гр. В. - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 234в ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК, във вр. с чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 /сто/ часа за срок от една година.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК наказание ГЛОБА НЕ СЕ НАЛАГА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 53 от НК веществените доказателства по делото – 1 бр. електрически проводник със сечение 6 кв.мм. с обща дължина 40 м., 1 бр. електрически проводник със сечение 6 кв.мм. с обща дължина 40 м., 1 бр. електрически проводник със сечение 2,5 кв.мм. с обща дължина 1,5 м., 1 бр. електрически проводник със сечение 2,5 кв.мм. с обща дължина 1,5 м., 1 бр. електрически контакт с два изхода – бял на цвят, тип мостов, от който излиза електрически проводник със сечение 2,5 кв.мм. мостов с дължина около 40 см., 1 бр. електрически накрайник с щепсел на единия край – черен на цвят със сечение 1 кв.м., 1 бр. разклонител с четири гнезда – бял на цвят, да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

        

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 344/2014 г. по описа на РУП Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

         На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Подписка” спрямо подсъдимата Ж.А.С., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           10,15 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :