П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 28.10.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 28.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 447 по описа за   2014    год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  11,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Б.И., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

И.Х.Д. – ЕГН **********,

Съдът разяснява правата на лицето в наказателния процес.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 28.10.2014 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Б.И., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Х.Д. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че 25.09.2014 г., около 17,20 часа, в гр. Н., обл. Ш., по улица „***”, управлявал МПС – товарен автомобил марка „***”, с рег. № ***, с прикачено полуремарке „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда /1,92 промила/, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 7365/2011 г. по описа на РС Варна, за деяние по чл. 343б, ал. 2 от НК - престъпление по чл. 343б ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от  12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 /двеста/ часа годишно, за срок от една година.

 

         На основание чл. 343Г от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 55 ал. 3 от НК страните се съгласяват, че НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание глоба.

                  

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Б.И., действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Х.Д. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че 25.09.2014 г., около 17,20 часа, в гр. Н., обл. Ш., по улица „***”, управлявал МПС – товарен автомобил марка „***”, с рег. № ***, с прикачено полуремарке „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда /1,92 промила/, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 7365/2011 г. по описа на РС Варна, за деяние по чл. 343б, ал. 2 от НК - престъпление по чл. 343б ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от  12 /дванадесет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 /дванадесет/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 /двеста/ часа годишно, за срок от една година.

 

         На основание чл. 343Г от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 55 ал. 3 от НК страните се съгласяват, че НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание глоба.

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 362/2014 г. по описа на РУ на МВР Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

        

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо И.Х.Д., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           11,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :