П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 08.10.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 08.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.  и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД     449   по опИ.за   2014 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Д.М., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

И.М.А. –с ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните да обсъдят въпроса касателно вещественото доказателство, да се постанови, че само се унищожава.

Прокурор – Съгласна съм.

Адв. М. – Съгласен съм.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подпИ.л същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен, че прикачих тока. Аз осъществих прикачването. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подпИ.х доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подпИ.ното между страните споразумение, както следва:

Днес, 08.10.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.М.А. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата, в периода от 01.06.2012 г. до 11.06.2014 г., в с. С., обл. Ш., на ул. „***” в дом № *, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД гр. В., чрез прикачен меден, едножилен меден проводник /тип мостов/, със сечение 4 кв.мм., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК, вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 /сто и двадесет/ часа  годишно, за срок от една година.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага наказание глоба.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 53 ал. 1 от НК иззетите като веществени доказателства 1 бр. меден едножилен проводник /тип мостов/, със сечение 4 кв.мм. да се унищожи.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД „Полиция” Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.М.А. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата, в периода от 01.06.2012 г. до 11.06.2014 г., в с. С., обл. Ш., на ул. „***” в дом № *, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „***” АД гр. В., чрез прикачен меден, едножилен меден проводник /тип мостов/, със сечение 4 кв.мм., с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК, вр. чл. 42а ал. 2 т. 1, 2 и 6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;

- Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 /сто и двадесет/ часа годишно, за срок от една година.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК не се налага наказание глоба.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 53 ал. 1 от НК иззетите като веществени доказателства 1 бр. меден едножилен проводник /тип мостов/, със сечение 4 кв.мм. да се унищожи.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, платими по сметка на ОД „Полиция” Ш..

        

        

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №          212/2014 г. по опИ. на РУП Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

        

 

На основание чл.309 от НПК, тъй като днес е одобрено споразумение, което влиза в сила днес, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка” спрямо подсъдимия И. М.А., с ЕГН **********.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

Заседанието завърши в           9,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :