П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 15.10.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 15.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.  и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 453   по описа за   2014  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  11 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. К.Г., назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, страните са сключили споразумение и подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

С.К.Д. –с ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 15.10.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. К.Г. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата С.К.Д. –с ЕГН **********, Е ВИНОВНА в това, че за периода от края на м. септември 2012 г. – 14.11.2012 г. в гр. П., Република Ч., на пет пъти, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Б. – гражданин на Ч. република, чрез провеждане на телефонни разговори от телефонен номер: *** на мобилна телефонна мрежа „***” и чрез програмен продукт „Skaype” за разговори чрез Интернет със скайп – име „***”, като изпратила фотоснимка на неустановено лице, която представила за своя и при проведените разговори, създала неправилна представа у него за себе си, за семейството и социалното й положение, /че живее в с. Б., общ. С., че не е омъжена и няма деца, че електричеството е спряно и няма дърва за огрев, няма средства за изготвяне на задграничен паспорт/, за желанието и обещание от нейна страна за пътуване с несъществуваща приятелка с име З.К.А. от с. Б. до Ч. република и възможност за започване на работа като фризьорка, за което същият й превел чрез обменни бюра, поддържащи международна система за експресни парични преводи „***”, обща сума в размер на 1305,58 лв. както следва: - На 03.10.2012 г. сумата от 100 /сто/ евро, равняваща се на 195.58 лв. чрез ООД „***” гр. В., клон гр. Н.; - На 10.10.2012 г. сумата от 300.00 /триста/ лева, чрез обменно бюро „***” ЕООД гр. Н.; - На 16.10.2012 г. сумата от 310,00 /триста и десет/ лева чрез обменно бюро „***” ЕООД гр. Н.; - На 02.11.2012 г. сумата от 300,00 /триста/ лева чрез обменно бюро „***” гр. Н.; - На 14.11.2012 г. сумата от 200 /двеста/ лева чрез обменно бюро „***” ЕООД гр. Н., с което причинила имотна вреда на П.Б. – гражданин на Република Ч., общо в размер на 1305,58 лв. /хиляда триста и пет лева и петдесет и осем стотинки/ - престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 209, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК страните се съгласяват, изпълнението на така наложеното на подсъдимата наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 93 лева /деветдесет и три лева/, платими по сметка на Окръжен следствен отдел при ОП гр. Ш..

         Страните се съгласяват веществените доказателства:

          3 бр. оригинални бланки с №  „МТСМ”333-932-3171/10.10.2012 г., № „МТСМ” 424-828-4311/16.10.2012 г. и № „МТСМ” 875-894-2048/14.11.2012 г.  да се върнат на управителя на „***” ЕООД гр. Н. – Д.Я.М.;

         1 бр. на бланка с № „МТСМ” 372-506-4593/02.11.2012 г. да се върне на управителя на ЕТ „***” гр. Н. – Х.Х.Х.;

         1 бр. оригинална бланка с № „МТСМ” 514-942-4526/03.10.2012 г. да се върне на С.В.Т. – касиер на ООД „***” гр. В.,

като по делото бъдат оставени копия от тях.

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

ПОДСЪДИМА:                                        

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. К.Г. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата С.К.Д. –с ЕГН **********, Е ВИНОВНА в това, че за периода от края на м. септември 2012 г. – 14.11.2012 г. в гр. П., Република Ч., на пет пъти, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у П.Б. – гражданин на Ч. република, чрез провеждане на телефонни разговори от телефонен номер: *** на мобилна телефонна мрежа „***” и чрез програмен продукт „Skaype” за разговори чрез Интернет със скайп – име „***”, като изпратила фотоснимка на неустановено лице, която представила за своя и при проведените разговори, създала неправилна представа у него за себе си, за семейството и социалното й положение, /че живее в с. Б., общ. С., че не е омъжена и няма деца, че електричеството е спряно и няма дърва за огрев, няма средства за изготвяне на задграничен паспорт/, за желанието и обещание от нейна страна за пътуване с несъществуваща приятелка с име З.К.А. от с. Б. до Ч. република и възможност за започване на работа като фризьорка, за което същият й превел чрез обменни бюра, поддържащи международна система за експресни парични преводи „***”, обща сума в размер на 1305,58 лв. както следва: - На 03.10.2012 г. сумата от 100 /сто/ евро, равняваща се на 195.58 лв. чрез ООД „***” гр. В., клон гр. Н.; - На 10.10.2012 г. сумата от 300.00 /триста/ лева, чрез обменно бюро „***” ЕООД гр. Н.; - На 16.10.2012 г. сумата от 310,00 /триста и десет/ лева чрез обменно бюро „***” ЕООД гр. Н.; - На 02.11.2012 г. сумата от 300,00 /триста/ лева чрез обменно бюро „***” гр. Н.; - На 14.11.2012 г. сумата от 200 /двеста/ лева чрез обменно бюро „***” ЕООД гр. Н., с което причинила имотна вреда на П.Б. – гражданин на Република Ч., общо в размер на 1305,58 лв. /хиляда триста и пет лева и петдесет и осем стотинки/ - престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 209, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК страните се съгласяват, изпълнението на така наложеното на подсъдимата наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 93 лева /деветдесет и три лева/, платими по сметка на Окръжен следствен отдел при ОП гр. Ш..

         Страните се съгласяват веществените доказателства:

          3 бр. оригинални бланки с №  „МТСМ”333-932-3171/10.10.2012 г., № „МТСМ” 424-828-4311/16.10.2012 г. и № „МТСМ” 875-894-2048/14.11.2012 г.  да се върнат на управителя на „***” ЕООД гр. Н. – Д.Я.М.;

         1 бр. на бланка с № „МТСМ” 372-506-4593/02.11.2012 г. да се върне на управителя на ЕТ „***” гр. Н. – Х.Х.Х.;

         1 бр. оригинална бланка с № „МТСМ” 514-942-4526/03.10.2012 г. да се върне на С.В.Т. – касиер на ООД „***” гр. В.,

като по делото бъдат оставени копия от тях.

        

 

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 31/2013 г. на Окръжен следствен отдел гр. Ш.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

        

На основание чл.309 от НПК, доколкото е сключено споразумение, което влиза в сила днес, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Подписка” спрямо С.К.Д., с ЕГН **********

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           11,30  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :