П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 15.10.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 15.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД    454  по описа за  2014 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  11,30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, доведен от ОЗ “Охрана, редовно призован и с адв. Ц.К. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, страните са сключили споразумение, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

А.А.А. –с ЕГН **********,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Съобразили сме наказанието, смятам, че е справедливо.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Наказанието е съразмерно и справедливо.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 15.10.2014 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Ц.К. от ШАК, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.А.А. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2014 г. в гр. К., обл. Ш., кв. К., при условията на опасен рецидив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото /нанесъл побой на Й.М.Д., с ЕГН ********** ***/ - престъпление по чл. 325 ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 325 ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП

Страните се съгласяват, че на основание чл. 59 ал. 1 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража с прокурорско постановление за 72 часа и с определение на НПРС, ВЗС на 15.07.2014 г., с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 09.07.2014 г.   

         Страните се съгласяват вещественото доказателство – марля-натривка да бъде унищожено.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Ц.К. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.А.А. –с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2014 г. в гр. К., обл. Ш., кв. К., при условията на опасен рецидив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото /нанесъл побой на Й.М.Д., с ЕГН ********** ***/ - престъпление по чл. 325 ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 325 ал. 4 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ ЗАКРИТ ТИП

Страните се съгласяват, че на основание чл. 59 ал. 1 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража с прокурорско постановление за 72 часа и с определение на НПРС, ВЗС на 15.07.2014 г., с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 09.07.2014 г.   

         Страните се съгласяват вещественото доказателство – марля-натривка да бъде унищожено.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

        

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №          248/2014 г. по описа на РУП Нови пазар.

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

         На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо А.А.А., с ЕГН ********** до привеждане на наказанието в изпълнение.

 

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           12   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :