П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 24.10.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 24.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД    472 по описа за  2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 09.30 часа се явиха:

Явява се подсъдимата лично, редовно призована и с адв. М.В. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв.  В.  - Да се даде ход на делото.

Подсъдима – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И :

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимата, както следва:

Ф.Н.М. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. В. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима Ф.М. - Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновна за това, че неправомерно съм се присъединила към електропреносната мрежа, собственост на „***” АД. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 24.10.2014 г. между  прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.В. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Ф.Н.М., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на ***г. в с.С., общ.Н., ул. „***” №***, сама осъществила неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, собственост на „***” АД, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1  от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата за това деяние на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2  от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

- На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимата да не се налага по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

На основание чл.53 от НК – иззетите по делото веществени доказателства – меден ел.проводник с бяла изолация, с дължина 20см. да бъде унищожен.

Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /адв. М.В. /                                        /Красимира Жекова/

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                                                       

                                   /Ф.М./

 

 

            Подсъдима Ф.М. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящото споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

                                   /Ф.М./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :     

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.В., действаща като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Ф.Н.М., ЕГН **********, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на ***г. в с.С., общ.Н., ул. „***” №***, сама осъществила неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, собственост на „***” АД, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1  от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимата за това деяние на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2  от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

- На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват на подсъдимата да не се налага по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”.

На основание чл.53 от НК – иззетите по делото веществени доказателства – меден ел.проводник с бяла изолация, с дължина 20см. да бъде унищожен.

Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 213/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. Н., по повод на което е образувано НОХД № 472/2014г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            Заседанието завърши в 09.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :