П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 24.10.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 24.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД    474 по описа за  2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 09.40 часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Н.И. от ШАК, назначена за служебен защитник от бързото производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв.  И.  - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

 

   О П Р Е Д Е Л И :

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

М.Т.М. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. И. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим М.М. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновен за това, че съм управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 24.10.2014 г. между  прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Т.М., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на ***г. около *** часа в с.Б., общ.К., обл.Ш., по ул.„***”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, конкретно 2.00 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510, с фабр.№ ARDN-0039, проба № 974 от 09.10.2014г. – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2  от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с продължителност на пробационната мярка за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност на пробационната мярка за срок от 7 /седем/ месеца.

 

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /адв. Н.И. /                                         /Анри Миленов/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /М.М./

 

 

            Подсъдим М.М.- Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящото споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                   /М.М./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :     

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.И., от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Т.М., ЕГН **********,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на ***г. около *** часа в с.Б., общ.К., обл.Ш., по ул.„***”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег.№ ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, конкретно 2.00 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510, с фабр.№ ARDN-0039, проба № 974 от 09.10.2014г. – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2  от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с продължителност на пробационната мярка за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност на пробационната мярка за срок от 7 /седем/ месеца.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП № 205/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. К. по повод на което е образувано НОХД № 474/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

            Заседанието завърши в 09.50 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :